ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 22, 2010

AFRICAN LOVE BIRDS FOR SALE - RS 1000 to ...
ആഫ്രികന്‍ ലവ് ബെട്സ് വില്‍പ്പനക്ക്

വിവിദ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്ള ലവ് ബേര്‍ഡ്സ് , പ്രാവുകള്‍ ,മറ്റു കിളികളും

അവശ്യ അനുസരണം കേരളത്തില്‍ എവിടെയും എത്തിച്ചു കൊടുന്നതാണ്


Violette with Eye rings
HPIM3023.jpg image by gelopogi_643

Yellow with Eye rings

Ash with Eye rings
African Love Birds - Eyering  - Animals
White with Eye rings