ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


ബുധനാഴ്‌ച, മേയ് 11, 2011

കുളത്തുപുഴയില്‍ കന്നു കാലികള്‍ക്കായി ഒരു കൊട്ടാരം


Ipf¯q¸pgbnse I¶pImens¡m«mcw


Pbnwkv tP¡_v

Zqsc \n¶p t\m¡pt¼mÄ Hcp tjm¸nwKvamÄ t]mse Asæn kn\nam XntbäÀ t]mse. apäs¯¯n CcpWvS NnÃphmXnen\p ap¼n \n¡pt¼mÄ {]Xo£n¡p¶Xv ^ÀWnjv sNbvX Hcp Fkn Im_n³. hmXn Xpd¶v AI¯p Ibdpt¼mgmhs« DWvSmhp¶Xv sR«epw A¼c¸pw. AI¯v Ibdn«p _Ôn¡msX \qdne[nIw ]ip¡Ä \nc¶p \n¡p¶p.Igp¯n \oe amebWnª tKmamXm¡Ä! Ah Hmtcm _m¨pIfmbn sI«nS¯nse Hcp Adbntebv¡p \o§p¶p. Hmtcm _m¨ntebpw ]´WvSphoXw ]ip¡sf b{´klmb¯m Htc kabw Id¡p¶p. Idh XoÀ¶ ]ip¡Ä Xmt\ Hcp CS\mgnbneqsS kzØm\t¯bv¡p t]mIp¶p. t]mIp¶ hgn Hmtcm ]iphnsâbpw IrXyamb `mcw Af¶v Iw]yq«dn tcJs¸Sp¯p¶p. kzØm\s¯¯p¶ ]ip¡Ä¡v ap¼n IrXyamb Afhn tdj³Xoäsb¯p¶p. Xoä Xn¶m\mbn AgnIÄ¡nSbneqsS Xe \o«p¶ ]ip¡fpsS Igp¯v AgnIÄ¡pÅn Xmt\ ]q«s¸Sp¶p. apgph³ Xn¶p XoÀ¶ tijw am{Xw ]q«v Agn¡s¸Sp¶Xn\m \evIp¶ Xoä Aev]w t]mepw ]mgmIp¶nÃ. XpSÀ¶v ]n³`mKs¯ hn{iaØe¯v InS¶v Absh«p¶ ]ip¡fpsS NmWIw sXmgp¯n\p \SphneqsSbpÅ ]m¯nbn am{Xw IrXyambn hogp¶p. C§s\ hogp¶ NmWIw Hcp kzn¨aÀ¯nbm b{´klmbt¯msS hSn¨v Ipgnbnem¡mw. AhnsS AXv _tbmKymkm¡m\pw Édn ]¼p sN¿m\psams¡ b{´kwhn[m\§fpWvSv. ]ip¡fpsS hn{iaØm\§fnse XqWpIfn knenWvSdmIrXnbn henb Hmtcm {_jv LSn¸n¨n«pWvSv. ]ip¡Ä Hmtcm¶mbn AXnsâ Iosg h¶v XqWnse kzn¨n aq¡aÀ¯pt¼mÄ {_jv Id§n ]ip¡Ä¡v sNmdnªpsImSp¡p¶p. Xz¡n\Snbnse càtbm«w hÀ[n¸n¡p¶Xn\pw tcma§Ä¡nSbnse amen\y§Ä \o¡p¶Xn\psams¡ Cu D]Icn¡p¶XmWv Cu sNmdnbÂ. Idh Ignªp aS§p¶ ]ip¡fn Ir{Xna _oPm[m\¯n\p kabambhtbbpw tcmKe£WapÅhtbbpw Xncn¨dnªp {]tXyI apdnIfntebv¡p amäm\pw Cu sXmgp¯nse kwhn[m\§Ä¡p ' _p²n'bpWvSv. Hmtcm ]iphntâbpw Igp¯n ame t]mse AWnªncn¡p¶ "aqhv tamWnäÀ' BWv Ahsb Xncn¨dnbm³ sXmgp¯ns\ klmbn¡p¶Xv. Cu amebn \n¶pff knáepIÄ ]nSns¨Sp¡p¶ Bân\IÄ sXmgp¯n\pÅnepWvSv. C{]Imcw ]nSns¨Sp¯v Iw]yq«dnse¯n¡p¶ hnhc§fpsS ASnØm\¯nemWv Iw]yq«dnse {]tXyI tkm^vävshbÀ Hmtcm ]iphntâbpw Imcy¯n Xocpam\saSp¡p¶Xv. ]iphnsâ XoäsbSp¸v, aZn, ssIIm Ne\§Ä, ]mensâ Afhpw KpWhpw XpS§n kÀhhnhc§fpw kZm \nco£n¨p Iw]yq«dn\p ssIamdp¶ AXym[p\nIkwhn[m\amWv ChnSpÅXvþ ]ip ]Xnhntesd XhW ImepbÀ¯nbmÂ, Xe IpSªmÂ, aäp ]ip¡fpsS ]pd¯p Ibdm³ {ian¨m Cu aqhv tamWnäÀ AXp {i²n¨ncn¡pw. AbÀe³Untetbm PÀa\nbntetbm sslsSIv Ubdn ^mans\¡pdn¨pÅ hnhcamWnsX¶p IcpXnbm sXän. sIm¨p tIcf¯nse Hcp aetbmc{Kma¯n ASp¯ Ime¯v {]hÀ¯\amcw`n¨ C½nWn henb sXmgp¯nsâ hnhcWamWnXv. kwØm\ I¶pImen hnIk\t_mÀUnsâ Ipf¯q¸pg ^manemWv tIcf¯nsâ £otcmXv]mZItaJebv¡p hgnIm«ms\¶ h®w Cu Imens¡m«mcw Bcw`n¨ncn¡p¶Xv.

hmkvXh¯n CXv sIm«mcaà A´]pcamWv. ChnsS dmWnamcmb ]ip¡Ä am{XtabpÅq. kwØm\¯nsâ hnhn[ `mK§fn \n¶p sXcsªSp¯, AXypXv]mZ\tijnbpÅ 108 ]ip¡sfbmWv ChnsS Ct¸mÄ ]mÀ¸n¨ncn¡p¶Xv. Chsc¯pwap¼v Ipf¯q]pgbn hn¯pImfIfmb cmPm¡·mcpsS sIm«mcw am{XamWpWvSmbncp¶Xv. AXnt¸mgpw ChnsSbpWvSv. ]t£ A´]pcwt]mse sslsSIv Aà Cu sIm«mcw. ]ucmWnIXbmWv AhnsS \ndªp\n¡p¶Xv. BsI 230 ]ip¡sf ]mÀ¸n¡m³ tijnbpÅ Cu sslsSIv Ubdn ^mantebv¡v sshImsX IqSpX ]ip¡sf¯pw. I¶n{]kh¡mcmb ]ip¡sf am{XamWv Cu sXmgp¯n Ibäp¶sX¶p NpaXe¡mÀ ]dbp¶p. tlmÄkväo³ {^ojy³, Pgvkn F¶nhbpsS ip², k¦cP\pÊpIÄ am{Xta ChnsSbpWvSmhq. tIcf¯nepw Xangv\m«nepw IÀWmSI¯nepapÅ Irjn¡mcn \n¶pw ^mapIfn \n¶pw hm§nbXmWnhsb. ]camh[n hwiKpWw Dd¸m¡n hm§nb Cu ]ip¡Ä¡v ]t£ Ct¸mÄ In«p¶Xv icmicn ]¯p enäÀ ]m am{Xw. AsXt´ sXmgp¯v sslsSIv Bbn«pw ]mev IqSm¯sX¶tÃ? £otcmXv]mZ\w Cu sXmgp¯nse aq¶mas¯ e£yw am{Xw. {][m\ Imcyw asäm¶mWv. ChnsS hfÀ¯s¸Sp¶ ]ip¡Ä¡vv KÀ`w [cn¡m³ hntZi¯p\n¶pw InSm§sf¯p¶p. kwibnt¡WvS, hntZiImfIfpsS _oPt¯msSm¸w hntZibn\§fpsS {`qWhpw Cd¡paXn sN¿m\pÅ XbmsdSp¸nemWv sI.FÂ.Un t_mÀUvv. CXn\mbpÅ sS³UÀ \S]SnIÄ \S¶phcnIbmsW¶v sIFÂUn t_mÀUv Fw.Un tUm. A\n Fkv.Zmkv ]dªp. F¨v.F^v, tPgvkn XpS§nb ]Xnhp aZm½¸ip¡Ä am{Xaà sam_nenbmUv F¶ {^©v aZm½¡p«nbpw ChntSbv¡p hcnIbmWt{X. sNa¸pw shÅbpw IeÀ¶ sam_nenbmUv kmbn¸nsâ Cu kpµcn¡nSm§sf KÀ`w [cn¡m³ Ahkcw In«tWsb¶ {]mÀY\bnemWv Ipf¯q¸pgbnse A´]pchmknIÄ. C§s\ hmSI KÀ`w [cn¡p¶ ]ip¡sf ]mÀ¸n¡p¶Xn\pw Ah {]khn¡p¶ AXypXv]mZ\tijnbpÅ InSm§sf IÀjIÀ¡p e`yam¡p¶Xn\pÅ slsSIv atäWnän tlmw AYhm t]äp]pcbmbn Cu sXmgp¯ns\ amäpIbmWv e£yw. AsX´n\m C{Xbpw sslsSIv {`qWamähpw hmSI KÀ`hpsa¶mhpw ASp¯ kwibw. AXypXv]mZ\tijnbpÅ C\w ]ip¡sf CWtNÀ¯p ]c¼mcKXcoXnbn hwihÀ[\bv¡p {ian¨m Hcp ]iphn \n¶pw Hcp Ip«nbtà In«q. AtXkabw {`qWamäw \S¯pIbmsW¦n cWvSpaq¶p amks¯ CSthfbn Hcp ]iphn \n¶pw Hcp InSmhns\ In«p¶p. Npcp¡¯n hwiKpWapÅ Hc½bn \n¶pw Hcp hÀjw \mep Ip«nIsf hsc In«pw. \menc«n DXv]mZ\w!!. Cu InSm§sf {]khn¡p¶Xn\mbn KÀ`]m{Xw hmSIbv¡p \ÂtIWvShcmWv Ipf¯q¸pgbnse ]ip¡Ä. C{]Imcw {`qWamä¯neqsSbpWvSmhp¶ Imf¡p«nIsf `mhn Bhiy§Ä¡pÅ hn¯pImfIfmbn D]tbmKn¡mw. kq¸À Hmhptej³ \S¯nbpWvSmhp¶ ]ip¡p«nIsf D]tbmKn¨v AtX Xeapdbnse hn¯pImfIfpsS hÀKKpW]cntim[\( t{]mP\n sSÌv) IqSpX thK¯n \S¯msa¶ sa¨hpapWvSv. Ct¸mÄ tUmkn\v 250 cq] \nc¡n \S¡p¶ _oPw Cd¡paXn Ahkm\n¸n¡m³ CXp klmbn¡pat{X.

C§s\ H¶mwXcw ]ip¡tfbpw hn¯pImfItfbpw h³tXmXn DXv]mZn¸n¡p¶tXmsSm¸w B[p\nI ^mw amt\Pvsaâv X{´§Ä ]cnioen¸n¡p¶ tI{µambpw Cu sXmgp¯ns\ amäpsa¶v A\n Fkv.Zmkv Adnbn¨p. hntZiaebmfnIÄ DÄs¸sS hfscbmfpIÄ h³InS Ubdn^mapIÄ Bcw`n¡m³ sIFÂUn t_mÀUnsâ ]n´pWbpw I ;kÄ«³knbpw Bhiys¸Sp¶pWvSv. cmPy¯p Xs¶ BZyambn s]mXptaJebn Bcw`n¨ Cu sslsSIv ^mw AhÀ¡pw {]tbmP\s¸Spw. ^mwtPmenIÄ¡v sXmgnemfnIsf Xosc In«m\nÃmsX hcp¶ C¡me¯v ]qÀWambpw b{´h¡cn¨ C¯cw sXmgp¯pIÄ A\nhmcyamsW¶v At±lw NqWvSn¡m«n. ]gb coXnbn \ap¡v ]iphfÀ¯Â A[nIImew XpScm\mhnÃ. Ct¸mÄ ChnsS Øm]n¨ncn¡p¶Xv bqtdm]y³ kmt¦XnI hnZy D]tbmKn¨pÅ sslsSIv ^mamWv. CXns\ \½psS kmlNcy§Ä¡\pkrXambn amäm\pÅ KthjWhnIk\{]hÀ¯\§fpw Ipf¯q¸pgbn \S¡psa¶v A\n Fkv Zmkv Adnbn¨p.

sN\bpÅXpw {]khn¡mdmbXpamb ]ip¡sfbmWv ChntSbv¡p hm§nbncn¡p¶Xv. bm{X sNbvsX¯nbXpsImWvSpw {]kh£oWw sImWvSpamhWw ]e ]ip¡Ä¡pw Hcp sslsSIv sXmgp¯nse At´hmknIfn {]Xo£n¡p¶ icoc]pãnbnÃ. \m«n³]pds¯ ho«½amÀ hfÀ¯p¶ ]ip¡Ä ]eXpw CXnepw sagp¯mWncn¡p¶Xv. KÀ`[mcWhpw {]khhpw aqeapÅ t]mjI\ãamWnXn\p ImcWsa¶pw sshImsX tZlc£ \S¯n Chsb kvamÀ«m¡psa¶pw ^mansâ NpaXes¡mc\mb tUmÎÀ ]dªp. ]cnNbanÃm¯ sXmgp¯nse I¼nthenIfnepw aäpw X«n NneXnsâ icoc¯n NXhpw apdnhpw ImWmw. F¶m CsXms¡ BZyIme {]iv\§Ä am{Xambncp¶p. CXn\Iw sslsSIv coXnIÄ ioen¨p Ignª ]ip¡Ä Idhb{´¯nsâ kzcw tIÄ¡pt¼mÄ Idhbv¡p Xbmdmhp¶Xpw b{´then Xffn\o¡pt¼mÄ kzbw Idhapdnbn bYmØm\¯p sN¶p \n¡p¶Xpw XncnsI kzbw kzØm\t¯bv¡p aS§p¶Xpsams¡ Cu ]ip¡Ä sXmgp¯pambn s]mcp¯s¸«pIgnªXnsâ sXfnhmWv.

{]khn¨Xpw sN\bpÅXpamb ]ip¡Ä am{Xta Cu sXmgp¯nepWvSmhq. {]khn¨v cWvSmw amkwXs¶ IrXyamb \nco£W¯neqsS bYmkabw Ip¯nhbv¡p¶Xn\m sN\ ]nSn¡psa¶pd¸mWv. AYhm AXp \S¶nsæn aq¶mas¯ amkw KÀ`[mcWw \S¶ncn¡pw. X·qew Hcp Idh Ignbpt¼mtgbv¡pw ASp¯ {]kh¯n\pff XbmsdSp¸nembncn¡pw ]ip¡Ä. Hmtcm ]iphnsâbpw BtcmKyØnXbpw ]mensâ KpW§fpw IrXyambn \nco£n¡s¸Spsa¶XpamWv asämcp khntijX.\mtem At©m t]À¡v \qdpIW¡n\p ]ip¡sf A\mbmkw ]cn]men¡msa¶XmWv C¯cw sXmgp¯pIfpsS Gähpw henb khntijXbmbn A\p`hs¸«Xv. £otcmXv]mZ\cwK¯v a\pjyhn`htijn Ipdªp hcp¶ hcpwIme§fn Hcp]t£ C¯cw sXmgp¯pIÄ A\nhmcyambn amdmw. ]t£, Chbv¡p thWvSnhcp¶ `oaamb sNehmWv henb shÃphnfn. BdptImSn cq]bmWv Ipf¯q¸pgbnse sXmgp¯n\p sNehmbXv. ]mepXv]mZ\¯n\p am{Xambn C¯csamcp sXmgp¯v Bcw`n¨m ]men\v F´p hne \ÂtIWvSn hcpsa¶mWv km[mcW¡mcpsS t]Sn. F¶m CXv AØm\¯msW¶pw Dbcp¶ Iqens¨ehv ]cnKWn¡pt¼mÄ ChnsS \n¶pÅ ]men\v DXv]mZ\s¨ehv Ipdhmbncn¡psa¶pw tUm. A\n Fkv Zmkv ]dbp¶p. sslsSIv ^mansâ {]mcw`sNehpIÄ am{Xta IqSpXepÅq. XpSÀ¶pÅ sNehpIÄ Ipdhmbncn¡pw.þ At±lw ]dªp.v

tIcf¯n\p thWvSXv Ipf¯q¸pg sIm«mctam IpSpw_{io sXmgpt¯m

CXm £otcmXv]mZ\cwKs¯ cWvSp amXrIIÄþ Ipf¯q¸pg amXrIbpw IpSpw_{io amXrIbpw (t]Pv 14). h³InS \nt£]IcpsS kwcw`IXz¯neqsS ]mepXv]mZ\w hÀ[n¸n¡m³ klmbn¡p¶ sslsSIv amXrI tIcf¯nsâ `mhn kmaqlybmYmÀYy§Ä ]cnKWn¨pÅXmWt{X. hcpw \mfpIfn NmWIw XÅm\pw ]pÃcnbm\pw Bsf In«nsö hmZ¯n Aev]w bmYmÀYyapWvSv. AtXkabw Hcp ]äw ho«½amÀ¡v anI¨ hcpam\taIp¶tXmsSm¸w D]t`màm¡Ä¡v \nehmcapÅ ^mw{^jv ]mepw e`yam¡p¶XmWv IpSpw_{io amXrI. CXnteXmWv kpØncamXrIsb¶XmWv tNmZyw.

Ccp¶qtdmfw ]ip¡sf hfÀ¯p¶ Hcp sslsSIv Ubdn ^man\v Bdp tImSn cq]bmWv Ct¸mÄ sNehv. Cu XpI D]tbmKn¨v ap¸Xn\mbncw cq] sNehn aq¶p ]ip¡sf hoXw hfÀ¯mhp¶ 2000 sXmgp¯pIÄ \nÀan¡mw. AXphgn cWvSmbncw IpSpw_§Ä¡v Ønchcpam\hpamIpw. cWvSmbncw IpSpw_§fnse am{XaÃ, AbÂh¡t¯bpw ImSnshÅhpw ]pÃpsams¡ ChnS§fn D]tbmKs¸Sp¯pIbpamhmw. sslsSIv ^mapIfn tPgvknbv¡pw F¨vF^n\pw ]pdta sam_nenbmUpw IqSn F¯pIbmWv. C¯cw ]ctZin C\§Ä hoWvSphnNmcanÃmsX Cd¡paXn sN¿p¶Xp KpWt¯¡mÄ tZmjw sN¿psa¶v hmZn¡p¶hÀ \½psS arKkwc£W hnZKv[À Xs¶bmWv. {]tXyIn¨v sam_nenbmUns\¡pdn¨v shädn\dn¡mÀ Xs¶ AS¡w ]dbp¶ Imcy§Ä A{X ]´nbÃ.

tNmZy§Ä Xocp¶nÃþ XpWvSp`qanIÄ \ndª tIcf¯n \qdp ]ip¡Ä¡v ]pÃcnbm³ b{´apsWvS¦n Xs¶ ØesahnsSsb¶ tNmZyw Dbcp¶pWvSv. ]t£ ]pÃv sImSp¯pXs¶ ]iphns\ hfÀ¯Wsa¶v hmin ]nSn¨m ]m IpSn¡m\mhnsöp sIFÂUn t_mÀUv FwUn A\n Fkv Zmkv ]dbp¶p. ]Icw ^mIvSdn¯oä am{Xw \ÂIn Xs¶ ]mepXv]mZn¸n¡Wsa¶mWv At±lw \nÀt±in¡p¶Xv. ImÀjnImhinjvS§sfms¡ s]Ãäm¡n amän ]ip¡Ä¡v e`yam¡pItb \nhr¯nbpÅqht{X.

]pÃv sImSp¯pw ssI sImWvSp Id¶pw ]iphns\ hfÀ¯m³ C\n BcmWpWvSmhpIsb¶ tNmZy¯n\p¯cambmWv sIFÂUn t_mÀUv sslsSIv ^mapIÄ AhXcn¸n¨ncn¡p¶Xv. \mep t]À tNÀ¶v Ccp¶qtdmfw ]ip¡sf ]cn]men¡pIbpw ]m DXv]mZn¸n¡pbpw sN¿p¶ Cu tI{µ§Ä CXp hsc \mw IWvSn«nÃm¯ tKm]me\ coXnIfntebv¡pÅ NqWvSp]eIbmWv. tI«dnªn«p am{XapÅ ^mIvSdn ^manwKnsâ XpS¡ambpw CXns\ hntijn¸n¡mw.

AtXkabw \½psS ap¶n aäp Nne amXrIIÄ IqSnbpWvSv. ]me¡m«v Ce¸pÅnbnepw I®mSnbnepw sXmSp]pgbnse CSsh«nbnepw HSphnembn D¸pIp¶nepw IWvS amXrIIÄ. ChntSbpw NmWIw ]äm¯ ]iphpw ipNnXzapÅ ^mw {^jv ]mepw DXv]mZ\¯n\v B\p]mXnIamb Xoäbpsams¡bmWpÅXv. AhÀ hfÀ¯p¶Xv F¨vF^v C\§sfbà Xm\pw. ]t£ thWvSnhcp¶ a\pjyhn`htijnbnemWv {][m\ A´cw. sNdpInS¡mcmb £ocIÀjI³ sNbvXncp¶ ]e tPmenIfpw þ ]iphn\v ]pÃcnbp¶Xp apX AXnsâ BtcmKyhpw aZnN{Ihpsams¡ \nco£n¡p¶Xphsc þ Iw]yq«dpw A\p_Ôkwhn[m\§fpw tNÀ¶v GsäSp¡pIbmWv sslsSIv ^manÂ.

D¸pIp¶nse ho«½amÀ¡v icmicn 15000 cq] amkhcpam\apWvSt{X. C{Xbpw Ønchcpam\w Dd¸mbm t]mepw ]ip hfÀ¯m³ aSn¡p¶{X ]W¡mcmtWm tIcf¯n DÅXv. tlen¡½nän \nÀt±in¨Xpt]mse sslsSIv ^mapIfpw kmässeäv ^mapIfpw tNÀ¶ l_v B³Uv kvt]m¡v tamUemtWm tIcfw kzoIcnt¡WvSXv. AtXm \Kc§Ä¡p Npäpw {KmaoW ]mepXv]mZ\taJeIÄ \ndª l_v B³Uv kvt]m¡v tamUemtWm thWvSXv?
കടപ്പാട്= കര്‍ഷകന്‍ മാഗസിന്‍