ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 21, 2011

ചേര്‍ത്തലയില്‍ നിന്നൊരു ഹരിത ചരിതം

sNmcnaWensemcp lcnXNcnXw IrjnKmY

Pbnwkv tP¡_v

{]mbw 30. kz´ambn cWvSv Hm^vskäv {]kpw UnPnä ÌpUntbmbpapWvSv. t^mt«m{Km^n Htckabw I¼hpw hcpam\hpamWv. Hm¬sse\mbn t^mt«mhnev]\ \S¯nbpw ]WapWvSm¡p¶p. AtUm_v t^mt«mtjm]v tkm^vävshbdn I¼\n AwKoIrX]cnioe\w t\Snbn«pWvSv. {]kv A¡mZanbn tPÀWenkw tImgvkn tNcm\pÅ XbmsdSp¸nÂþ C§s\mcp sNdp¸¡mct\mSv tNÀ¯ebnse sNmcnaWen ]mhepw ]bdpw hmgbpw Irjn sN¿p¶Xnt\¡dn¨p kwkmcn¡m³ t]mepw Bcpw aSn¡pw. F¶m lcn F¶kn.lcnlc³ ap³]dª FÃm XmXv]cy§Ä¡pw Xnc¡pIÄ¡panSbn ]¨¡dnIrjnbpw hmg¡rjnbpw hnPbIcambn \S¯p¶psWvS¶p am{Xaà At\Iw Ab¡msc Irjnbntebv¡v IS¶phcm³ t{]cn¸n¡pIbpw sN¿p¶p. hyXykvX\mao bphIÀjIsâ Irjnhntij§fntebv¡v:

Acq¡pänbnse lcnbpsS ho«n \n¶p Xs¶bmhmw XpS¡w. hnhn[ C\w ]¨¡dnIÄ hfcp¶ IqSIfmWv lcnbpsS apäw \ndsb. shWvSbmbncp¶p IqSpXepWvSmbncp¶Xv. ]n¶m¼pdt¯mbv¡p sNÃpt¼mgmWv IrjnbpsS bYmÀYcq]w hyàamhpI. 70 skâv Øe¯v ]bdpw ]mhepw ]o¨nepw hn]peambn Irjn sNbvXncn¡p¶p. X¯¸¨\nd¯n \oWvSpInS¡p¶ ]bdpw shfp¯ ]mhbv¡bpsams¡ GsXmcp AcknItâbpw I®pS¡m³ ]cym]vXamWv. cmkIoS\min\nIÄ ]camh[n Hgnhm¡nbpÅ ]¨¡dnIrjnbmWv ChnSpÅXv.

aq¶p hÀjw ap¼mWv lcn Irjnbntebv¡p XncnªXv. ImÀjnItaJebn \n¶pw \mw AIep¶Xnsâ {]iv\§Ä a\Ênem¡nbXns\ XpSÀ¶mWv kz´ambn `£Ww DXv]mZn¸n¡m\pÅ B{KlapWvSmbsX¶p lcn ]dbp¶p. AXpsImWvSpXs¶ XnIª BßmÀYXtbmsSbpw Kuch_p²ntbmsSbpambncp¶p Irjnbntebv¡p IS¶ph¶Xv. shdptX \mep hn¯p ]mInbm \à IÀjI\mInsöp a\Ênem¡nb Cu bphmhv Irjn ]Tn¡m\mbn aäp PnÃIfn am{Xaà AbÂkwØm\§fntebv¡p t]mepw ]T\bm{XIÄ \S¯n. \½psS \m«nse IrjnbpsS {]iv\§Ä a\Ênem¡m³ Ch klmbn¨p.AbÂ\mSpIfn \ns¶¯p¶ hnj]qcnXamb ImbvI\nIÄ \½psS BtcmKyw ImÀ¶p Xn¶p¶psh¶ bmYmÀYyhpw kzbw Irjn sNbvXv ]g§fpw ]¨¡dnIfpw DXv]mZn¸n¡pI am{XamWv ]cnlmcsa¶ Xncn¨dnhpw lcnsb Irjn¡mc\mhpIsb¶ Xocpam\¯nse¯n¨p. ho«pImcy§fpw Irjnbpw `mcysb Gev]n¡p¶ ]c¼cmKX `À¯mhmImsX, _nkn\kn `mcysbIqSn ]¦mfnbm¡nb tijw kzbw Irjnbntebv¡p amdpIbmWv Ct±lw sNbvXXv.

]mgvac§Ä apdn¨pamänb tijw sPkn_n D]tbmKn¨v 70 skâv ]pcbnSw \nc¸m¡pIbmWvv Irjn DuÀÖnXam¡p¶Xnsâ `mKambn lcn BZyw sNbXXv. ]pcbnS¯nse a®pw Ipf¯nsebpw Ipg¡nWdntebpw shÅhpsams¡ imkv{Xob ]cntim[\IÄ¡v hnt[bam¡n. ]cntim[\bpsS ASnØm\¯n Ip½mbw hnXdn. cWvSmgvNbv¡p tijw ]¨neIfpw NmWIhpw sImWvSv ]pXbn«p. BgvNbn cWvSp XhW IrjnbnSw \¶mbn \\bv¡pIbpw sNbvXp. C{Xtbsd hn]peamb XbmsdSp¸pIÄ a®ns\ apf¸n¡m\mbncps¶¶p lcn ]dbp¶p. Poh\pÅ a®v Dd¸m¡nb tijw IrjnbnS¯nsâ AXncneqsS hmg¡rjn Bcw`n¨p.

hmg¡rjn

cWvSp aoäÀ AIe¯n cWvSSn hoXw hoXnbpw BghpapÅ IpgnIfmWv hmg \Sms\Sp¯Xv. NmWIw, th¸n³]n®m¡v, FÃps]mSn F¶nh ASnhfambn \ÂInbmWv hmg¡¶pIÄ \«Xv.hmgbv¡p \evIm³ lcnbv¡v Hcp {]tXyI ssPhhf¡q«pWvSv. sIm¶bne, iÀ¡c, NmWIw, I¸eWvSn¸n®m¡v F¶nh 200 enäÀ Pmdnsâ ImÂ`mKt¯mfsaSp¯v ]IpXn`mKw hsc tKmaq{Xw \ndbv¡p¶p. Cu an{inXw Ie¡nbtijw HcmgvNtbmfw aqSns¡«n hbv¡p¶p.C§s\ Xbmdm¡p¶ hf¡q«v Bhiym\pkcWw Cf¡nsbSp¯v shÅw tNÀ¯v t\À¸n¨mWv hmgbv¡p \ÂIp¶Xv. Cu ssPhhf¡q«v amk¯n aq¶p XhWbpw cmkhfw Hcp XhWbpw \ÂIp¶ hf{]tbmK{IaamWv lcn ]men¡p¶Xv. Cu {IawIrXyambn ]men¡p¶psWvS¶pd¸m¡m³ {]tXyI NmÀ«v Xs¶ lcn Xbmdm¡n. Hmtcm amkhpw 250 {Kmw s]m«mjpw 100 {Kmw bqdnbpw hoXamWv lcn Hmtcm hmgbv¡pw cmkhfambn \ÂInbXv. tdm_kväbpw t\{´\pw Irjn sNbvX X\n¡v tdm_kvä icmicn 30 Intem{Kmw hoXhpw t\{´³ 20 Intem{Kmw hoXhpw hnfhv e`ns¨¶p lcn ]dbp¶p.

CtX¯pSÀ¶ cWvSp Iq«pImcpsS ]¦mfn¯t¯msS ]Ån¸pd¯pw hmg¡rjn Bcw`n¨n«pWvSv.

]¨¡dn Irjn

IrjnbnSs¯ Ggp `mK§fmbn Af¶p Xncn¨mbncp¶p ]¨¡dnIrjn. Hmtcm `mK¯pw ]bÀ, ]mhÂ, ]o¨nÂ, tImhÂ, hgpXn\, shWvS, X¡mfn F¶nhbmWv Irjn sNbvXXv. IqSmsX hmgbv¡nSbneqsS a¯\pw Ip¼fhpw ]mInb tijw hÅn hoinbt¸mÄ AcnIneqsS Hmebn«v ]SÀ¯n. Hcp S¬ NmWIs¸mSnbpw 200 Intem{Kmw th¸n³ ]n®m¡pw Iq«n¡eÀ¯nb an{inX¯n 15 Intem{Kmw ss{St¡mUÀa cWvSmgvN hfÀ¯nbpWvSm¡nb an{inXambncp¶p ]¨¡dnIÄ¡v ASnhfambn \ÂInbXv. C{]Imcw ss{S¡UÀa tNÀ¯ XS§fn hn¯p ]mIn \\hv \ne\nÀ¯n.apf¨ph¶ ssXIÄ cWvSne ]cphw ]n¶n«t¸mÄ enädn\p A©p {Kmw F¶ tXmXn bqdnb shůn Ie¡n Xfn¨p. CXv ssXIfpsS hfÀ¨ thK¯nem¡n. cWvSmgvNbv¡p tijw sNSnsbm¶n\p Hcp ]nSn hoXw a®ncIt¼mkäv Xqhn.hfÀ¨mXzcI§fpw kq£vaaqeI§fpapÅ a®ncIt¼mkvänsâ klmb¯m hÅnhoip¶ ]mhepw ]o¨nepw ]bdpw ]´entebv¡p ]SÀ¯p¶p. Chbn ]bsdmgnsIbpÅhbv¡v ]´en\p apIfnse¯p¶Xn\p ap¼pWvSmIp¶ inJc§Ä \pÅn¡fbpw. ]bdnsâ inJc§Ä IqSpX Imbv^ew Xcpw.

hÅn hoip¶ L«¯n kyqtUmsamWmkv emb\n sNSnbpsS FÃm `mK¯pw F¯p¶ hn[¯n Xfn¡pw. IpanÄ tcmK§sfs´¦nepw IqSpXembn IWvSm _mhnkvän³, F³tkm^n Fw45 F¶nh anXambn {]tbmKn¨ncps¶¶v lcn ]dªp.IoS§Äs¡Xntc ths¸®, shfp¯pÅn, Im´mcnapfIv F¶nhbpsS an{inXambncp¶p apJy Bbp[w. AXp ^en¡msX h¶m am{Xw skhn³ Xfn¨ncp¶p.ImbvIÄ ]dn¨Xn\p tijambncp¶p CXv. ]bdn\p Nmgnieyw cq£ambm "]´w sImfp¯n {]IS\'¯neqsS Ahsb Xpc¯psa¶v lcn ]dªp. kÔybmIpt¼mÄ ]¨¡dnIÄ¡nSbneqsS ]´w hoin \S¶m 90 iXam\w Nmgnbpw \in¡pat{X. ]mhense sNdpIoS§Äs¡Xntc FÃm NphSpIfnepw BgvNbn cWvSpXhW kÔykab¯v KÔIw ]pIbv¡p¶ coXnbpw lcn¡pWvSv. CXv ]mhensâ hfÀ¨ Iq«m\pw klmbIamsW¶mWv lcnbpsS ]£w.

hnfshSp¸mcw`n¨ ]¨¡dnIÄ¡v BgvNbn Hcn¡Â 200 {Kmw a®ncIt¼mkväv, NmWIþtKmaq{X an{inXw F¶nh \evIpw.cWvSmgvNbn Hcn¡Â ]¯p {Kmw s]m«mjv, amk¯nsemcn¡Â ^mÎwt^mkv F¶n§s\ cmkhf§fpw \ÂInhcp¶p. ]¨¡dnIfnse IoS\nb{´W¯n\p, {]tXyIn¨v Imbo¨Isf \in¸n¡p¶Xn\v, ImÀjnI kÀhIemimebpsS ^ndtam¬sIWn D]tbmKn¨phcp¶p. ^ypdUm³ tNÀ¯ ]gs¡Wnbpw Xpfkns¡Wnbpw CtX Bhiy¯n\p lcn D]tbmKn¡mdpWvSv.

X¡mfn, hgpXn\, shWvS F¶nh t{SIfn ]mIn apf¸n¨ tijw hmc§fntebv¡v ]dn¨p \SpIbmWv ]Xnhv. t{SIfn \nv¡pt¼mÄ Xs¶ Cu ssXIÄ¡v bqdnbbptSbpw kyqtUmtamWmknsâbpw emb\nIÄ Xfn¡p¶p.

shÅs¡«pÅ {]tZiambXn\m XSw DbÀ¯nsbSp¯mWv ]¨¡dnIrjn. C¯cw XS§fn NmWIw, th¸n³]n®m¡v, FÃps]mSn F¶nhbn« tijw ¹mÌnIv joäv sImWvSv Ah aqSp¶p. C{]Imcw XSw aqSnb joäpIfn ZzmcapWvSm¡nbmbmWv hn¯v / ssX ]mIp¶Xv. CXpaqew cWvSp sa¨apWvSvþ1.I\¯ agaqew XSw Hen¨p t]mIp¶nà 2. sNSn¨ph«n shÅs¡«pWvSmhp¶nÃ.

_nkn\kv XpScpt¼mÄ Xs¶ Irjnbn IqSpX {i²n¡m\mWv lcn Xocpam\n¨ncn¡p¶Xv. CXnsâ `mKambn ssX¡m«pticn t»m¡nse FÃm ]©mb¯pIfnepw ]¦mfn¯Irjn Bcw`n¡m\pÅ {]hÀ¯\§fnemWv Cu sNdp¸¡mc³. Irjnbn XmXv]cyapÅhcpambn tNÀ¶v Hmtcm ]©mb¯nepw IpdªXv ctWvS¡dn {Kq¸v ASnØm\¯n ]¨¡dn Irjn sN¿m\mWv ]cn]mSn. CXn\mbn "{Ko³ ^mw' F¶ t]cn Hcp Iq«mbvabv¡v cq]w \ÂInhcnIbmWv. C{]Imcw DXv]mZn¸n¡p¶ ]¨¡dnIÄ CS\ne¡msc Hgnhm¡n t\cn«p hn]W\w sN¿m\pÅ ]n´pW \ÂIpsa¶v lcn Adnbn¨p. Acq¡pänbn HmWhn]Wn e£yam¡n ]©mb¯ntâbpw Irjn`htâbpw klIcWt¯msS 2000 hmgbpw CShnfIfmb tN\, tN¼v F¶nhbpw Irjn sN¿m\pÅ ]²XnbmWv asämcp lcnXkwcw`w.

kwc£nXIrjn

]¨¡dn Irjn sslsSIv B¡m\pÅ \o¡¯nemWv lcn. CXn\mbn hoSn\papIfn bp.hn sÌ_nssekvUv t]mfn¯neo³ joäp]tbmKn¨v {Ko³lukv \nÀan¨pIgnªp. {Un]v, t^mKÀ F¶o PetkN\coXnIfptSbpw B[p\nI s^À«ntKj³ kmt¦XnIhnZybptSbpw klmbt¯msS a®nÃm¡rjn (sslt{Umt]mWnIvkv) \S¯n ]¨¡dn DXv]mZ\w ]Xn·S¡m¡msa¶ {]Xo£bnemWnXv. Im]vvkn¡amWv ]pcapIfn BZyw hnfhnd¡p¶sX¶p lcn hyàam¡n.

hn]W\w

]¨¡dn hn]W\w lcn¡v Hcp XethZ\bÃ. Acq¡pän ^mÀtagvkv ¢_nsâ ]¨¡dn ÌmÄ hgnbpw tNÀ¯e, Iªn¡pgn F¶nhS§fnse ]¨¡dn hnev]\imeIÄ hgnbpw aäpamWv hn]W\w. Bephbnse Hcp ^vfmäntebv¡v hnjmwiw Xosc Ipdª ]¨¡dnIÄ {]oanbw hnebv¡mWv \ÂIp¶Xv. SqdnÌv dntkmÀ«pIfn \n¶pw aäpw \à ]¨¡dnbv¡mbpÅ Unam³Uv \nc´capsWvS¶p lcn ]dªp. {Kq¸ ASnØm\¯nepÅ Irjn hym]IamIp¶tXmsS C¯cw Bhiy¡msc Xr]vXns¸Sp¯msa¶ {]Xo£bmWv DÕmlnbmb Cu sNdp¸¡mc\pÅXv.

lcn Hcp adp]SnbmWv. ASp¯ ZiI¯nse aebmfnIÀjI³ F§s\bmbncn¡psa¶v tNmZy¯n\pÅ adp]Sn. ]c¼cmKX \m«dnhpw B[p\nI IrjnapdIfpw hn]W\X{´§fpw Iq«n tbmPn¸n¨v apXÂapS¡n Irjn sN¿p¶ C¯cw \hIÀjIcmWv C\n \ap¡pWvSmthWvSXv. F®w Ipdsh¦nepw anIthdp¶ Hcp IÀjIXeapdbpsS XpS¡amhs« CXv.

IqSpX hnhc§Ä¡v:9048002625, 0478 2876331
കടപ്പാട് .കര്‍ഷകന്‍ മാഗസിന്‍