ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 15, 2011

മാവേലികരയില്‍ നിനും മനുകുട്ടന്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത സെമി ഓട്ടോ മടിക് ഇന്ഗുബെടോര്‍

മാവേലികരയില്‍ നിനും മനുകുട്ടന്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത സെമി ഓട്ടോ മടിക് ഇന്ഗുബെടോര്‍


SEMI AUTOMATIC INCUBATOR
സ്വന്തമായി രൂപകല്‍പന ചെയ്ത നൂറു മുട്ടകള്‍ വിരികാവുന്ന സെമി ഓട്ടോ മടിക് ഇന്ഗുബെടോര്‍
ഉപയോഗികുനതിനു എളുപ്പവും 95 % വരെ മുട്ടകള്‍ വിരിയികാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ ഇന്ഗുബെടോര്‍ അവശ്യ കാര്‍ക്ക് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്നു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
മനുകുട്ടന്‍
മാവേലികര
MOLIBE NO

9895553678

9809753512