ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2010

PHEASANT സ്വര്‍ണ്ണ പക്ഷി വളര്‍ത്തല്‍

X¼nbpsS kz´w kzÀKhmXn ]£nIÄ...

tUm. km_n³ tPmÀPv

ta\nbn \ndbp¶ hÀW¡q«pIfpw, \ndw Xn§nb ]«p tNet]mse hmepIfpambn XriqÀ IWnawKew kztZin A\n X¼nbpsS ho«papä¯n\v s^kâpIÄ \ÂIp¶Xv A`ua kuµcyamWv. kp\man t]msebpÅ {]IrXnt£m`§Ä ap³Iq«n Xncn¨dnbm\pÅ Ignhpaqew "ssZh¯nsâ kz´w ]£n'IfmbmWv Ch Adnbs¸Sp¶Xv. tamlhnebpambn Bcm[IÀ ]n¶mse IqSp¶ s^kâpIÄ Hma\ ]£nIfnse ap³\ncXmc§fmWv.

DS hÀW§fpsS XojvWXbpw kuµcyhpw {]IrXn IqSpX \ÂInbncn¡p¶Xv s^kâIfnse ]qh³amÀ¡mWv. Hcp aoätdmfw hcp¶ ]qhsâ hmepIfn \ndbp¶ hÀW hyXnbm\§Ä ImgvN¡msc hnkvab¯p¼s¯¯n¡pt¼mÄ ]nSIÄ ]et¸mgpw \njv{]`cmIp¶Xp ImWmw. tKmÄU³, knÂhÀ, {Ko³ s\¡v, teUn BwslgvÌv F¶n§s\ \mev C\§fn s]« s^kâpIfmWpÅXv. ChbpsS {]mb]qÀ¯nsb¯nb tPmUnIÄ¡v hn]Wnbn ]Xn\¿mbnct¯mfw cq] hsc hnebpsWvS¶v Bdp hÀjambn Chsb heÀ¯p¶ X¼n ]dbp¶p.

tamlhnebptSbpw, kuµcy¡mgvNbptSbpw BIÀjW§fpsWvS¦nepw ChbpsS {]P\\hpw Ipªp§fpsS ]cn]me\hpsams¡ shÃphnfn Xs¶bmsW¶v X¼n ]dbp¶p. Bdp amkw {]mbsa¯pt¼mÄ hÀWhyXnbm\§fpsS ASnØm\¯n ]qht\bpw ]nStbbpw Xncn¨dnbmw. IrXyamb enwKhyXymkw cq]w sImWvSpXs¶ Xncn¨dnbmsa¶Xv s^kâpIfpsS {]tXyIXbmWv. tKmÄU³ s^kâpIÄ Hcp hÀjw Ignbp¶tXmsS ap«bn«p XpS§pw. aän\§fmIs« ap«bnSm³ cWvSp hÀjw hsc {]mbsa¯Ww. amÀ¨v apX sabv hscbpÅ amk§fmWv s^kâpIfnse {]P\\kabw. sshIpt¶c§fn cWvSp Znhks¯ CSthfbnemWv ChÀ ap«IfnSp¶Xv. Hcp ioen 10þ15 ap«IÄ hscbnSmw. Nnet¸mÄ CXv ap¸sX®w hscbmImw. Hmtcm Znhkhpw CSp¶ ap«bpsS ]pd¯v XobXn IrXyambn tcJs¸Sp¯n \mS³ tImgnsb D]tbmKnv AS hbv¡p¶p. 23 ZnhkamWv ap« hncnbms\Sp¡pI. hÀj¯n aq¶p ioepIfnembn IpdªXv 30 ap« {]Xo£n¡mw.

Ipªp§Ä hncnªnd§p¶ Imehpw XpSÀ¶pÅ H¶c amkhpw Gsd \nÀ®mbIamWv. _Ä_pIfn«v Ir{Xna NqSv \ÂIn hfÀ¯nsbSpt¡WvSnhcpw. t{_mbneÀ tImhnIÄ¡pÅ ÌmÀ«À XoäbmWv Chbv¡v \ÂIpI. \memgvN hsc NnXepIfpw ]g§fpsams¡ Xoäbn DÄs¸Sp¯p¶p. ap¸Xp ap«IÄ AS h¨m Ccp]sX®sa¦nepw hncnbmdpWvSt{X. ap«bnSp¶ ]£nIÄ¡p ap«t¡mgn¯oäbvs¡m¸w t]cbv¡, X®na¯³ XpS§nb ]g§fpw \ÂIp¶p. ssiihZibnse {]iv\§Ä Ignªm ]n¶oSv Imcyamb AkpJ§sfm¶pw CXphsc IWvSn«nÃmsb¶XmWv X¼nbpsS A\p`hw.

]camh[n {]IrXntbmSv XmZmXvays¸Sp¶ coXnbnepÅ ]mÀ¸nSamWv s^kâpIÄ¡p thWvSXv. Xoäbpw shÅhpw \ÂIm\pÅ Hcp IqSpw Npän\S¡m\pÅ ta¡qcbnÃm¯ Øehpw ]pdta I¼nhesImsWvSmcp thenbpambm Xr]vXnbmbn. Hcp ]qhs\m¸w aqt¶m \mtem ]nSIÄ F¶ A\p]mXamWv A\ptbmPyw.

[m\y§Ä, {]mWnIÄ, ]g§Ä, ]¨¸pÃv F¶nhsbms¡ ]e kab§fn XoäbmIp¶p. Chbvs¡m¸w ac¡cn, NpSpI«, aÃnbne, ]pgp§ns¸mSn¨ cq]¯nepevf Imcäv XpS§nbh \ÂIp¶Xv Xqh kuµcyw hÀ²n¸n¡m\pÅ X¼nbpsS s]mSnss¡Ift{X.

s^kâpIfnse Gähpw P\{]nb C\amb tKmÄU³ s^kâpIÄ ssN\bpw {_n«\pw DÄs¸sSbpÅ cmPy§fnse apf¦mSpIfn Bhmkapd¸n¨ncp¶hbmWv. s\änbn \n¶pw ]ndtIm«p InS¡p¶ kzÀ®¯eapSnbpw, \oWvSp Idp¯ hmepIfn Cfw Xhn«p \nd¯nepÅ Ip¯pIfpapÅhbmWv ]nSt¡mgnIÄ. ta\n apX hmeäw hscbpÅ shÅn \ndamWv \nÂhÀ s^kâpIfpsS {]tXyIX. s^kâpIÄs¡m¸w Ae¦mc {]mhpIÄ, hÀ®`wKnbpÅ tImgnIÄ ChbpsS tiJchpw X¼nbpsS ho«papäs¯ BIÀjIam¡p¶p. IqSpX hnhc§Ä¡v : 9847375727