ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 11, 2010

--കാട വളര്‍ത്തല്‍ 2


PohnXamÀKamIp¶ C¯ncn¸£nIÄ

tUm. km_n³ tPmÀPv

ImgvNbnepw icoc`mc¯nepw am{Xta ImSIÄ Ipª³amcmIp¶pÅq. ap«bptSbpw amwk¯ntâbpw KpWhpw kzmZpw t]mjIaqeyhpw sImWvSv h¼·mcmIpIbmWv Cu C¯ncn¸£nIÄ. "Bbncw tImgn¡v Ac¡mSsb¶' ]gs©mÃv XriqÀ A´n¡mSv kztZin tdmjn F¶ bphmhns\ kw_Ôn¨nSt¯mfw PohnX ]mTamWv. amwk¯n\pw ap«bv¡pambn hfÀ¯p¶ A¿mbnct¯mfw ImS¸£nIfmWv 12 hÀjambn Cu bphmhn\v apgph³ kab sXmgnepw \nXyhcpam\hpw \ÂIp¶Xv.

]{´WvSphÀjw ap¼v tdmbn ImShfÀ¯en\p IsWvS¯nb ta·IÄ ]eXmbncp¶p. "km[mcW¡mc\v Xm§mhp¶ apXÂapS¡nepw ØekuIcy¯nepsamcp kwc`w; BdmgvN {]mbsa¯pt¼mÄ ap«bpXv]mZ\w; Cu {]mb¯n B¬ImSIÄ¡p amwkhn]Wnbn {]nbw; hÀj¯n ap¶qtdmfw ap«IÄ ; ap« hncnbm³ tIhew 18 Znhkw; ap«bn«p Ignbp¶ s]¬ImSIÄ¡pw amwkhn]Wnbn {]nbw; {lkzPohnXIme¯pXs¶ hÀj¯n 3þ4 XeapdIÄ; Hcp tImgnsb hfÀ¯m\mhiyamb Øe¯v 5þ8 ImSIsf hfÀ¯mw' F¶n§s\... Npcp¡¯n tIhew 120 x 60 x 25 sk. ao. hen¸apÅ Hcp IqSpsWvS¦n A³]tXmfw ImSIsf hfÀ¯mw.

]{´WvSphÀjw ap³]v G«n \n¶pw hmbns¨Sp¯ taÂ]dª ta·Isf {]mtbmKnIXbnse¯n¨v ImShfÀ¯Â hnPbIcam¡Wsa¦n Ipªn¡mSItf¡mÄ henb Adnhv thWsa¶v C¶v tdmbn Xncn¨dnbp¶p. "lm¨dnbn \n¶p e`n¡p¶ ImS¡pªp§fpsS P\nXIKpWw apX hn]WnbnepWvSmIp¶ amä§Ä hsc Xncn¨dnªmte XpS¡¡mc\mb Hcp sNdpInS IÀjI\v ]nSn¨p \n¡m³ km[n¡q. "ap«¡mSIfpw Cd¨n¡mSIfpw C¶v hn]Wnbn e`yamWv. Ch hm§p¶Xv hnizk\ob t{kmXkn \n¶sæn `mhn{]IS\s¯ _m[n¡pw. \nklmbcmb Ipªn¡mSIsf XpS¡¯n IrXyambn ]cn]men¨nsæn acW\nc¡v IqSpw. ImSIÄ¡v KpWta·bpÅ Xoä IrXyamb Afhn \ÂInbnsæn ap«bpXv]mZ\w Xmfw sXäpw. {]Imi¯nsâ Afhv t]mepw {i²n¡Ww. kÀtÆm]cn hn]Wnbn \n¶v ]camh[n t\« apWvSm¡m\pÅ X{´§fpWvSmhWw.' CsXms¡bmWv tdmjnbpsS {][m\ A\p`h]mT§Ä.

\à hmbpk©mchpw hr¯nbpapÅ ]mÀ¸nSamWv ImS hfÀ¯m³ thWvSXv. 50 x 15 x 20 ASn hnkvXoÀ®apÅ Hme taª sjUvUmWv tdmjn Hcp¡nbncn¡p¶Xv Xd tIm¬{Ioäv sNbvXv hi§fn ¹mÌnIv hesImWvSv ad¨ncn¡p¶p. \meSn \ofw cWvSSnhoXn H¼Xn©v DbcapÅ IqSpIfn A¼Xv ]£nIsf hoXw ]mÀ¸n¨ncn¡p¶p. Cu IqSpIÄ H¶n\v apIfn Hs¶¶ {Ia¯n 5þ6 X«pIfmbn h¨v ØekuIcyw ]camh[n {]tbmP\s¸Sp¯p¶p. IqSpIfpsS ASnbnembn h¨ncn¡p¶ ¹mÌnIv joän tiJcn¡s¸Sp¶ ImjvSw IrXyambn _tbmKymkv ¹mânte¡v amäp¶Xn\m Ccp¼pIqSpIfmWv D]tbmKn¡p¶Xv. IqSnsâ hi§fn Xoä, shÅw ]m{X§Ä LSn¸n¨n«pWvSv. aq¶mgvNhscbpÅ ImSItfbpw Cd¨n¡mSItfbpw tIm¬{Ioäv Xdbn Uo¸v enäÀ coXnbnepw ap«¡mSIsf aq¶mas¯ BgvN apX IqSpIfnepamWv hfÀ¯p¶Xv.

Hcp Znhkw {]mbamb ImS¡pªp§sf A©v cq] \nc¡nemWv tdmjn hm§p¶Xv. Chsb aq¶mgvN¡mew Ir{Xna NqSv \ÂIn hfÀ¯p¶p. aq¶mgvN {]mbsa¯pt¼mÄ B¬, s]¬ ImSIsf Xncn¨dnbmw. \memgvN {]mbapÅ s]¬ImSbv¡v Ct¸mÄ 26 cq]hsc hne hcp¶psWvS¶v tdmjn ]dªp. B¬ ImSIsf BdmgvN {]mbamIpt¼mÄ amwk hn]Wnbnse¯n¡pw. Chbv¡pw 24 cq]hsc hne In«mdpWvSv. BZys¯ Bdv BgvN¡mew ÌmÀ«À Xoäbpw ap«bnSp¶hbv¡v ap«¡mSIÄ¡pÅ sebÀ XoäbpamWv \ÂIpI. Hcp Znhkw 20þ30 {Kmw Xoä Hcp ImSbv¡v thWw. ap«bnSp¶hbv¡v cm{Xn ]¯paWnhsc sseäpsXfn¨v {]Imiw \ÂIp¶p. Xoäbn I¡s¸mSn tNÀ¯m tXmSn\v I«n In«pw. ap«bv¡v hn]Wnbn Hcp cq] ap¸Xp ss]kbmWv Ct¸mÄ hne.

tcmK{]Xntcm[ Ip¯nhbv]pItfm hncbnf¡tem \St¯WvSXnsænepw ImSIfn tcmKhØIÄ ImWmdpWvSv. \ÂIp¶ shůnsâ ta·, XoäbpsS KpWw, hmbpk©mcapÅ IqSpIÄ Chsbms¡ {][m\ LSIamIpw. ImSap«IÄ ]et¸mgpw icochen¸¯n\v A\p]mXnIaÃmsb¶Xn\m ap«bnSoepambn _Ôs¸«v acW\nc¡v ImWmdpWvSv. ]ckv]cw sIm¯p¶ Zpxkz`mhhpw Hcp {]iv\amsW¶p tdmjn ]dbp¶p. Cd¨nbv¡pw ap«bv¡pw ]pdta ImShf¯n\pw Unam³Uv DWvSv. ap«bpw amwkhpw D]tbmKn¨v A¨mÀ DWvSm¡nbpw ImSX´qcn, NnÃn¡mS Ch X¿mdm¡n X«pISIfn \ÂInbpw aqeyhÀ[\bneqsS hcpam\apWvSm¡p¶p. {]mtZinI hn]Wn Dd¸m¡pIbmWv Gähpw {][m\sa¶p tdmjn NqWvSn¡m«n. ImS¯oäbpsS hÀ[n¨p hcp¶ hnebpw ap«hnebnse hyXnbm\§fpw {]iv\amImdpWvSv. {][m\a{´nbpsS sXmgnÂZm\ ]²Xn hgn e`n¨ hmbv] {]tbmP\s¸Sp¯n XpS§nb Cu kwc`w Ønchcpam\taInbtXmsS hmbv] Xncn¨Sbv¡m\pw H¸w IpSpw_s¯ t]mäm\pw Ignbp¶Xmbn tdmjn ]dªp.

ImShfÀ¯m³ Bthit¯msS NmSnbnd§p¶htcmSv tdmjnbv¡v \ÂIm\pÅ {][m\ D]tZiwþ "ImS]£n Ipªs\¦nepw ImShfÀ¯ent\¡pdn¨dnbm³ Ipt¶mfapWvSv Imcy§Ä'. t^m¬ : 9447668942.