ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 11, 2010

--കാട വളര്‍ത്തല്‍


ImSImin\p sImÅmw

tUm. hnZy. ]n, tUm. _n_p tPm¬

IÀjIÀ¡pw ho«½amÀ¡pw hfsc Ffp¸¯n hcpam\amÀKam¡mhp¶ Hcp kzbwsXmgn kwcw`amWv ImS hfÀ¯Â. Ipd¨p Øe¯p\n¶p hcpam\w IsWvS¯m\m{Kln¡p¶ ho«½amÀ {i²nt¡WvS Hcp hfÀ¯p ]£nbmWn Xv.

tImgnhfÀ¯ens\ At]£n¨v Ipdª apXÂapS¡pw Ipd¨p Øehpw aXnbmhpw ImShfÀ¯Â Bcw`n¡p¶Xn\v. ImSIfpsS sNdnb icochpw Ipdª AfhnepÅ XoäbpamWv CXn\p ImcWw. hn]W\ {]mbw IpdhmbXn\m aäp tImgnIsf¡mÄ t\ct¯ ImSIÄ BZmbw \ÂIn¯pS§p¶p.tcmK{]Xntcm[tijn IqSpXemsW¶Xpw ImSIfpsS Hcp sa¨amWv.

1959þ P¸m³ImcmWv BZyambn ImSsb hfÀ¯m\mcw`n¨Xv.X·qew Ch Pm¸\okv Izbn F¶mWv temIa§pw Adnbs¸Sp¶Xv. sIm«qÀWnIvkv sIm«qÀWnIvkv Pt¸mWn¡ F¶mWv imkv{X\maw. hymhkmbnImSnØm\¯n ImShfÀ¯en\p D]tbmKn¡p¶Xv Cu C\s¯ am{XamWv.

Hcp apXÀ¶ ImS GItZiw 250 {Kmw Xq¡w shbv¡pIbpw hÀj¯n 250þ300 hsc ap« DXv]mZn¸n¡pIbpw sN¿pw. ap«/Cd¨n DXv]mZ\¯n \n¶pw km¼¯nI t\«w {]Xo£n¡p¶ IÀjIÀ¡v kss[cyw GsäSp¡mhp¶ H¶mWv ImShfÀ¯Â.

ImSbpsS {]tXyIXIÄ ]eXmW.v icoc hym]vXw XmcXtay\ IpdhmbXn\m IqSpX F®s¯ Iq«nen«v hfÀ¯m³ km[n¡pw. ImSIÄ t\ct¯ {]mb]qÀ¯nsb¯p¶Xn\m thK¯n hfÀ¨ {]m]n¡pIbpw sN¿p¶p. Ipdª {]Xypev]mZ\ N{Ihpw IqSpX ap«bpÂ]mZ\tijnbpw XmcXtay\ sNdnb s]mcp¶ kabhpw (18Znhkw) ImSIfpsS am{Xw {]tXyIXbmWv. Hcp Znhkw {]mbambXpw 2þ3 BgvN {]mbapÅXpamb ImS¡pªp§sf lm¨dnIfnÂ\n¶pw e`yamWv.

Ipªp§fpsS ]cnNcWw

BZys¯ aq¶mgvN ImS¡pªp§Ä¡v 24 aWn¡qÀ Ir{XnaNqSpw shfn¨hpw BhiyamWv. AXn\mbn Iq«nenSmsX \ne¯v Bdv sk. ao L\¯n hcn/enäÀ hncn¨v Ipªp§sf hfÀ¯mw. enädn\p apIfn HcSn Dbc¯n tlmhÀ ]nSn¸n¨v AXn _Ä_v LSn¸n¡mw. Cu kab¯v Hcp ImSbv¡v Xoäbpw shÅhpw FSp¡m\mbn GItZiw 225 N. sk. ao. Øew thWw. Ipªp§Ä _Ä_n \n¶pw AI¶pt]mImXncn¡m³ XInSpsImtWvSm ImÀUvt_mÀUv sImtWvSm XoÀ¯ hebw Npäpw shbv¡Ww. CXv Ipªp§Ä _Ä_n \n¶pw AI¶pt]mIp¶Xv XSbpw. enädn ISemkphncn¨v Ipªp§Ä¡v Xoä hnXdns¡mSp¡mhp¶XmWv. 100 Ipªp§Ä¡v Hcp enäÀ IpSnshÅw cWvSv ]m{X§fnembn shbv¡Ww. Ipªp§Ä hfcp¶X\pkcn¨v tlmhdnsâ hep¸w Iq«pIbpw aq¶v BgvN {]mbamhpt¼mÄ hebhpw _Ä_pw amäpIbpw thWw.

apXnÀ¶ ImSIfpsS ]cnNcWhpw Xoä{Iahpw

ImSIsf Iq«nen«v hfÀ¯p¶Xnt\mSmWv tIcf¯nse IÀjIÀ¡v IqSpX XmÂ]cyw IWvSphcp¶Xv. sX¡v hS¡v ew`amb ASª sjÍpIfn IqSpIÄ Øm]n¡pw. \à hmbpk©mcapWvSmhm³ \mep hi§fnsebpw `n¯n Xd\nc¸n \n¶pw HcSn Dbc¯n CjvSnI sImWvSpw _m¡n `mKw I¼nhesImWvSpw sI«mw. sjÍnsâ cWvSphi§fnepw XpWnbn«v adbv¡p¶Xv ImSIsf t\cn«pÅ kqcy{]Imi¯n \n¶pw Hgnhm¡mw.

cWvSpaoäÀ \ofhpw H¶c aoäÀ hoXnbpw HcSn s]m¡hpapÅ Hcp Iq«n ]camh[n 100 ImSIsf hfÀ¯mw. C§s\ \mtem At©m X«pIfmbn IqSpIÄ Øm]n¡mw. km[mcWbmbn 7 In. ao. Ccp¼pI¼n D]tbmKn¨pÅ heIfmWv IqSpIÄ (hbÀ sajv tIPpIÄ) DWvSm¡phm³ D]tbmKn¡p¶Xv. Hcp ImSbv¡v \n¡m³ 125 N. sk. ao Øew Bhiyamav. FÃm IqSpIfpsSbpw Hcp hi¯v hmXnepIÄ IcpXWw. CXv ap«IÄ tiJcn¡p¶Xn\v klmbIamhpw. Hcp apXnÀ¶ ImSbv¡v 1.25 þ 2.5 sk. ao. Xoäbv¡pÅ Øew BhiyamWv. Xoä¸m¯nbn ap¡m `mKw XoäbnSpI. CXv Xoä A\mhiyambn ]mgmIp¶Xv Hgnhm¡mw. AXpt]mse Hcp sk. ao Øew shůn\mbn Bhiyamav. cWvSn©v ]nhnkn ss]¸vv Hcp aoäÀ \of¯n s\SpsI apdn¨v cWvSä¯pw ¹mÌn¡v AS¸n«v Hmtcm IqSnsâbpw hi§fnembn kam´cambn Xq¡nbn«mWv Xoä¸m{Xhpw shŸm{Xhpw Hcp¡p¶Xv.

A©v ImSIÄ¡v Hcp \n¸nÄ/I¸v F¶ coXnbn \n¸nÄ coXntbm I¸pItfm shÅw sImSp¡m\p]tbmKn¡mw Hmtcm IqSnsâbpw ASnbn ¹mÌn¡v joäv / Nm¡v hncn¨v AXn\pÅn ]{X¡Semkv hncn¨v ImS¡mjvSw tiJcn¡mhp¶XmWv. ImSIÄ hfcp¶X\pkcn¨v Hmtcm {]mb¯nepw Ahbv¡p \ÂIp¶ Xoäbnse t]mjI§fnse Afhnepw tXmXnepw hyXymkapWvSv.

Hcp ImSbv¡v Hcp {Kmw icoc¯q¡w hbv¡m³ 3þ3.5 {Kmw Xoä BhiyamWv. {]mb]qÀ¯nbmb Hcp ImSbv¡v Hcp Znhkw 25þ30 {Kmw Xoä thWvSnhcpw. aªt¨mfw, I¸eWvSn¸n®m¡v, tkmbm_o³ ]n®m¡v, Acn¯hnSv, D¸nÃm¯ DW¡ao³, D¸v [XpehW an{inXw F¶nh {]tXyI A\p]mX¯n FSp¯v tbmPn¸n¨mWv ImS¯oä DWvSm¡p¶Xv. ap«¡mSIÄ¡v I¡t¯mSv s]mSn¨v sImSp¯m ap«t¯mSn\v \à _ew In«pw. Hmtcm \qdp Intem{Kmw Xoäbnepw 25 {Kmw hnäman³ ZB2D3 an{inXw tNÀ¡Ww. C§s\ sNbvXm ]nSIÄ 8þas¯ Bgv¨bn DbÀ¶ DÂ]mZ\w ssIhcn¡pw. 8 apX 12 amkw hsc ap«bpÂ]mZ\w XpSÀ¶psImWvSncn¡pIbpw sN¿pw. Znhtk\ aq¶p t\cw ImSbv¡p Xoä \ÂIWw. H¸w [mcmfw ip²amb shÅhpw \ÂIWw. ImSbv¡bn«pÅ Xoä hn]Wnbn hm§m³ In«pw. 300 F®¯n\v BgvNbn A³]Xp Intem{Kmw Xoä Bhiyambnhcpw. ImSsb Hcp hÀjw hsc ap«bv¡mbn hfÀ¯nbXn\ptijw Cd¨n¡mbn sImSp¡pIbmWv DNnXw. ImSbpsS amwkw hfsc cpNnIcamWv. BkvßtcmKnIÄ¡v Bizmkas{X ImSbnd¨n.

hncnbn¡m\pÅ ap« DÂ]mZn¸n¡p¶Xn\mbn Hcp ]qh\p cWvSp ]nS F¶ tXmXn CW tNcm\nSWw. ]qhs\ C«tijw \mep Znhkw Ignªm sIm¯pap« tiJcn¡mw. 10 apX 24 BgvN hsc {]mbapÅ ]nSIfpsS ap«bmWv hncnbn¡p¶Xn\mbn tiJcnt¡WvSXv. ImSIÄ ap«bnSp¶ kab¯v Ahbv¡v iÃyapWvSmhsX t\m¡Ww. D¨Xncnªv aq¶p aWntbmSpIqSn `qcn]£w ImSIfpw ap«bnSp¶Xmbn IWvSphcp¶p. D¨¯nepÅ i_v²hpw, A]cnNnXcpsS kman]yhpw, shfn¨¡pdhpw ap«nbnSens\ {]XnIqeambn _m[n¡pw. 16 aWn¡qÀ Ahbv¡v sjÍn XpSÀ¨bmbn shfn¨w BhiyamWv. CXn\mbn ]Ien\p XpSÀ¶v sshIpt¶cw Bdv aWnapX cm{Xn 10 aWnhsc _Ä_v C«p sImSp¡pI.

km[mcW KXnbn ImSbv¡v tcmKw hcmdnÃ. AXn\m tImgnIÄ¡pÅ {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸pItfm hncacp¶pItfm H¶pw Xs¶ Ahbv¡v BhiyanÃ. F¦nepw Nne tcmK§Ä ImSIÄ¡pw ht¶¡mw. tcmKw h¶hsb s]s«¶v Xs¶ Iq«n \n¶pw amäpI. aäpÅhbv¡v {]Xntcm[ Afhn acp¶v shůn IeÀ¯n \ÂImhp¶XmWv. acp¶p \ÂIpt¼mÄ ap« Ipdbpsa¶ tZmjapWvSv. tcmKw h¶m NnInÕn¨p amän Cd¨n¡mbn hn¡p¶Xnt\msSm¸w ]pXnb _m¨ns\ hm§n hfÀ¯pI.

ImS¡mjvTw \sÃmcp hcpam\amWv. ]¨¡dn Irjn¡pw aäpambn ImS¡mjvTw hfambn hnebv¡phm§m³ BfpIfpWvSv. IqSmsX _tbmKymkv ¹mâv Øm]n¨v ImS¡mjvTs¯ CÔ\am¡n D]tbmKn¡mhp¶XmWv. CXv ]cnkcaen\oIcWw XSbp¶Xn\v klmbIamhpw.

{i²nt¡WvS Imcy§Ä

1. IqSpw ]cnkchpw hr¯nbmbn kq£n¡pI.

2. Xoä¸m{Xw, shŸm¯n, aäp]IcW§Ä F¶nh Znhtk\ IgpIn hr¯nbm¡nb tijw AWp\min\n emb\nbn ap¡n, DW¡nbXn\ptijw D]tbmKn¡pI.

3. N¯ImSIsf F{Xbpw s]s«¶v Iq«n \n¶pw amäpI.

4. GsX¦nepw Xc¯nepÅ tcmKe£W§Ä IWvSm DSs\ Xs¶ Ahsb aäpÅhbn \n¶pw amänbnSpI.

5. tcmK\nÀ®b¯n\ptijw Hcp shädn\dn tUmIvSdpsS \nÀt±i{]Imcw am{Xw acp¶p \ÂIpI.

6. Fen, CgP´p¡Ä, ]£nIÄ F¶nhbn \n¶pw IqSn\p c£ Dd¸phcp¯pI.

t^m¬: 9142037981