ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2010

ആടുവളര്‍ത്തല്‍


anI¨ BZmbw+\à ]mÂ+\à Cd¨n = BSphfÀ¯Â

arKkwc£Ww/tUm. kn. sI. tXmakv

D¸v Hcmbp[am¡n {_n«ojv km{amPyt¯mSp s]mcpXmsa¶ Bibw KmÔnPnbpsSbÃmsX aämcpsSsb¦nepw Xebn DZn¡ptam? BSns\ hfÀ¯n C´ym almcmPy¯nse Zcn{Z \mcmbW·mcpsS ]«nWntbmSp s]mcpXm\mIpw F¶ Bibhpw AhnsS apf¨XmWv. AXpam{Xaà Xsâ B{ia¯n BSns\ hfÀ¯n At±lw AXnsâ amlmßyhpw {]mtbmKnXbpw \ap¡p ImWn¨p XcnIbpw sNbvXp.

]t£ kzmX{´yw In«nb tijw 60 hÀjsaSp¯p AXnsâ s]mcpÄ \½psS `cWIÀ¯m¡Ä a\Ênem¡phm\pw BSphfÀ¯ens\ klmbn¡phm\mbn Fs´¦nepw XpI amän hbv¡phm\pw. Zmcn{ZtcJbv¡p XmsgbpÅhcn 40 iXam\w t]cpw Hcp hn[¯nesæn asämcp hn[¯n BSphfÀ¯epambn _Ôs¸«hcmsW¶dnbpt¼m \nÀ[\À¡v BSphfÀ¯Â Poh³ \ne\\nÀ¯ensâ
sXm¶padnbmsX tdmUcnInse t]mÌdpIÄ IodnXn¶pw DW¡neIÄ s]dp¡n¯n¶pw BSpIÄ hfcp¶p, ]mep Xcp¶p, {]khn¨p cWvSpw aq¶pw Ip«nIsf Xcp¶p. \mev]¯ncWvSp iXam\w Iim¸p sN¿s¸Sps¶¦nepw {]XnhÀjw \mepiXam\w IWvSv BSpIfpsS kwJy C´ybn IqSns¡mWvSncn¡pIbmWv. C{Xbpw \ne\nev]n\p Icp¯pÅ thsd GXp hfÀ¯p arKamWpÅXv?

Ct¸mtgXmbmepw BSphfÀ¯ensâ amlmßyw kÀ¡mÀ Xncn¨dnªncn¡p¶p. BSpIÄ¡pw sN½cnbmSpIÄ¡pw apbepIÄ¡pambn tI{µkÀ¡mcnsâ henb Hcp kwtbmPnX ]²Xn h¶pIgnªp.

{]kvXpX ]²Xnbnse ^WvSp]tbmKn¨v tIcfm kÀ¡mcpw KLD t_mÀUpw ]²XnIÄ cq]oIcn¨v tI{µkÀ¡mcnsâ AwKoImc¯n\mbn Ab¨n«pWvSv. Ct¸mÄ I®qÀ, CSp¡n PnÃIsfam{Xta Cu ]²Xnbn DÄs¸Sp¯nbn«pÅq. F¶m \_mÀUv tZikmÂIrX_m¦pIÄhgn ]eni CfthmSpIqSn hmbv] A\phZn¡p¶ Cu ]²Xnbn aäp PnÃIsf IqSn s]Sp¯m³ CXn\mbn kÀ¡mÀ Xe¯n \nban¨ I½nän¡v A[nImcapWvSv. CXnsâ shfn¨¯n ]me¡mSp PnÃbnse Nne F³.Pn.HIÄ BSphfÀ¯en\pÅ Hcp kwtbmPnX ]²Xn A\paXn¡mbn tI{µkÀ¡mcn\p kaÀ¸n¨n«pWvSv.

tIcf¯nse 90 iXam\w BfpIfpw amwkmlmcnIfmWv. AhÀ¡p KpW\nehmcapÅ amwkw e`yamt¡WvSXv kmaqly{]Xn_²XbpÅ GXp `cWIqS¯nsâbpw IÀ¯hyamWv. \½psS \m«nse Nne hn`mK§Ä aX]camb hne¡pIfm t]mÀ¡pw tKmamwkhpw hÀÖn¡p¶p. FÃm amwkmlmcnIfpw hne¡pIfnÃmsX Ign¡p¶ amkw BSnsâbpw sN½cnbmSnsâbpw tImgnbptSXpamWv. apbend¨n \m«n {]Ncn¨p hcp¶tXbpÅp.

kwØm\¯p]tbmKn¡p¶ am«nd¨nbpsSbpw tImgnbnd¨nbpsSbpw A[nI]¦v A\ykwØm\§fn \n¶p hcp¶XmWv. CXn t]m¯nd¨n \½Ä Fgptäp \n¶p Ignt¡WvSXmWv! (B arK§fpsS {]mbs¯ _lpam\n¨pw XpIept]mse aq¯ Cd¨n Nhbv¡m³ _ewIn«m³ thWvSnbpw!!). IqSpX kabw thhn¡m³ thWvS CÔ\ \jvShpw ]cnKWn¡Ww. t{_mbneÀ tImgnIÄ thKw hfcp¶Xn\pw em`Icambn Xoäsb Cd¨nbm¡p¶Xn\pw thWvSn tImgnIÄ¡p hym]Iambn Bân_tbm«n¡pIfpw tlmÀtamWpIfpw \ÂIp¶pWvSv. Atacn¡bn In«p¶Xnt\¡mÄ DbÀ¶ hfÀ¨m\nc¡v C¶m«nse Nne t{_mbneÀ kvs{Sbn\pIÄ¡v Ahsb DXv]mZn¸n¡p¶ I¼\n¡mÀ \ÂIp¶ Xoä D]tbmKn¨p hfÀ¯pt¼mÄ e`n¡p¶p F¶Xv C¯cw hkvXp¡fpsS AantXm]tbmK¯nte¡mWp hnc NqWvSp¶Xv. \½psS `mhn Xeapdbmb Ip«nIfnse s]m®¯Snbpw kvX\hfÀ¨bpsaÃmw CXnsâ IqsS tNÀ¯phmbn¡Ww. aäv BtcmKy{]iv\§Ä thsdbpw.

aeoakamb Npäp]mSpIfn hfÀ¯p¶Xpaqew A]ISImcnIfmb ]o¯hnc t]mepÅ ]cmZ§fpw ]e tcmK§fpw ]¶nbnd¨nbn IqSn ]Icm\nSbpsWvS¶v ]ecpw Bi¦s¸Sp¶p. C¡mcy§sfÃmw ]cnKWn¡pt¼mÄ A]ISImcnbÃm¯Xpw KpWta·bpÅXpamb FÃm hn`mK§fpw hne¡pIfnÃmsX Ign¡p¶ Cd¨n B«nd¨nbmsW¶ph¶p ImWmw. tIcf¯n FÃmbnS¯pw aäp kwØm\§fnepw KÄ^v DÄs¸sSbpÅ hntZicmPy§fnepw B«nd¨n¡v henb Unam³UpÅXn AÛpXs¸Sphm\nÃ. tIcf¯n Ign¡p¶ B«nd¨nbpsS Gdnb ]¦pw ChnsS Xs¶ DXv]mZn¸n¡p¶XmWv. CXnsâ {]tbmP\w H¶pw cWvSpw BSns\ hfÀ¯p¶ Zcn{ZÀ¡mWv IqSpXembn e`n¡p¶Xv. B«n³]m AhcpsS Ip«nIÄ¡p IpSn¡m³ e`n¡p¶p. Cu BSpIfpsS ImjvSw hogp¶Xp sImWvSv ChnSps¯ a®p ^e`qbnjvSamIp¶p. km[mcW IpSp_§fn ]mgmbn t]mIp¶ kv{XoIfpsSbpw Ip«nIfpsSbpw {]mbw sN¶hcpsSbpw kabap]tbmKn¨v BSphfÀ¯eneqsS IpSpw_hcpam\w hÀ[n¸n¡phm\pw km[n¡pw.

HcmSns\ ho«n hfÀ¯n t\m¡p. ]m¡än e`n¡p¶ ambw IeÀ¶ ]men\p ]Icw ip²amb, AeÀPn DWvSmIm¯, Zln¡ms\fp¸apÅ, Huj[KpW§fpÅ B«n³ ]mensâ ta· BkzZn¡q. IqsS HcmZmbhpapWvSm¡mw. Ip«nIsf, \n§Ä HcmSns\ hfÀ¯q. ]Tnbv¡m\pÅ ]qkvXIhpw hmbn¨psImWvSv ip²hmbphpw izkn¨v AhÀ¡v kz´w BSns\ Xoämw. AXn \n¶pw In«p¶ B\µhpw {]IrXnbpambn CW§ntNcepw A\p`hn¨pXs¶ AdnbWw. am{Xaà hnZymÀYn¡Ä¡mhiyamb t]m¡äv aWnbpw CXn \n¶pWvSm¡mw.

kvIqfn ]Tn¡p¶ Ime¯v teJI\pw BSp hfÀ¯nbncp¶p. B \mfpIfpsS a[pcw \pWªpsImWvSmWnsXgpXp¶Xv. sImSn ]nSn¨v XÃm\pw XÃpsImÅm\pw D]tbmKn¡p¶ kabap]tbmKn¨v \m«n\pw \m«mÀ¡pw \n§Ä¡pw {]tbmP\apÅ Hcp BSphfÀ¯Â ¢tºm ]¨¡dnIrjn ¢tºm kv¡qfn XpS§n cmPy¯n\pa mXrImWn¡pI. almßPn¡Xv AÀ¸n¡pI.