ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 11, 2010

മട്ടുപാവ് കൃഷി

{]nbsâ {]nbhnfIÄ

sI.hn eoe

ImÀjnIhr¯nsb bphXeapd Ku\n¡p¶nsö \½psS ]Xnhp]cmXnbv¡v CXm Hc]hmZw! t^mÀ«v sIm¨n Ad¡Â]d¼n tdmUn\pkao]w {]nb³ _me³ F¶ bphmhnsâ a«p¸mhpIrjn ImWn¨pXcp¶Xv Irjnbn bphP\§Ä¡v ap³Xeapdtb¡mÄ Xnf§m\mhpsa¶pIqSnbmWv. Irjn`qanbpsS ZuÀe`yhpw aäpw Irjns¡mcp XSÊamhnsöpIqSn sXfnbn¡pIbmWv cWvSv skânse Cu lcnXhnkvabw.

{]nbsâ a«p¸mhv ]¨¡dnIfpsS tIZmcamWv. hÅnbqªmepsI«nb ]bdn\§Ä, Imänepebp¶ ]h¡mbvIÄ, Xg¨ Ce¨mÀ¯pIÄ¡nSbn apJw ]qgv¯nb Nph¶p XpSp¯ X¡mfnIÄ, \new sXm«pw sXmSmsXbpw Imbv¨p InS¡p¶ shÅcnIÄ, a¯³, am\w t\m¡n\n¡p¶ shWvS¡mbvIÄ, apfIn\§Ä, hgpXn\IÄ C§s\ t]mIp¶p ChnSps¯ ]¨¡dnIfpsS at\mlmcnX.

tIhew aq¶pamkw sImWvSv Nn«s¸Sp¯nb Irjn`qanbmWnsX¶v {]nb³ ]dbp¶p. knhn F³Pn\obdmb Cu bphmhnsâ IrjnXmXv]cy§Ä¡v {]tNmZ\ambXv tPmenkw_Ôamb bm{XIÄ Xs¶. BÀ¡nsSIvNÀ I¬kÄâmb {]bn³ Xangv\m«ntebpw IÀWmSItebpw IrjnbnS§Ä [mcmfambn ImWm\nSbmbn. ]c¼cmKX IrjncoXnIÄs¡m¸w B[p\nI kmt¦XnIhnZybpw kwtbmPn¸n¨pÅ AhnSps¯ Irjn X\nbv¡v F§s\ bmYmÀYyam¡msa¶mbn {]nbsâ Nn´. A§s\ sSdÊv Irjn Bcw`n¨p.

km[mcW a«p¸mhpIrjnbn \n¶p hyXykvXamWv {]nbsâ coXnIÄ. CjvSnIsImWvSv t_mIvkpIÄ XoÀ¯v AXn\pÅn It¼mÌv, NIcnt¨mdv, a®v F¶nh kwtbmPn¸n¨v s_ÍpIÄ DWvSm¡n. CXn C³e³Uv CdntKj³ F¶ (inland irrigation) {Un]vkwhn[m\w Ct±lw cq]Iev]\sNbvXp. hyXykvXamb Cu Irjn Bibw F§s\In«nsb¶ tNmZy¯n\v {]nbsâ adp]Sn C§s\. ""Xangv\m«nse Xfn{Kma¯nepÅ IrjnbnS§fmWv CXn\p ]n¶nÂ. shÅanÃm¯ AhnsS Cu coXnbn Irjn sNbvXv hnPbw sIm¿msa¦n ]ns¶ shÅapÅ ChnsS CXv F´psImWvSmbn¡qSm F¶mbn Nn´''

"" C³em³Uv {Un]v CdntKj\neqsS shÅs¨ehv Ipdbpsa¶p am{Xaà IfIÄ hfcmXncn¡m\pw AXv D]Icn¡pw kpe`amb Pe{]tbmKw IqSpX IfIsf hfÀ¯psa¶ A\p`hamWv F\n¡v ]dbm\pÅXv. CXmIpt¼mÄ sNSn¡v Bhiyamb shÅw am{Xta e`n¡q. cWvSv Znhkw IqSpt¼mÄ \\hv sImSp¯m aXn.''þ {]nb³ ]dªp. shdpw 650 cq] am{XamWv Cu PetkN\ kwhn[m\¯n\v sNehmbXt{X.

shÅcnhÀ¤§fmb a¯³, Ip¼fw, kemUv shÅcn, IWnshÅcn, ]Shew, ]mh F¶nhsbÃmw ChnsS Imbv¨p \n¡p¶pWvSv. kemUv shÅcnbv¡ an¡hmdpapWvSv...FâÑ\v FÃm Znhkhpw kemUv thWw ... Ct¸m AXv ho«n Xs¶ e`yamWv.''þ {]nb³ ]dªp.

]bdn\§fpsS Hcp tiJcw Xs¶ ChnsSbpWvSv. hbeäv, ]¨\nd¯nepÅ A¨n§¸bdpIÄ, hÅn¸bdn\§Ä F¶n§s\.

Nph¸v, ]¨ NocIÄs¡m¸w ]eXcw hgpX\hÀK§Ä apfIn\§Ä F¶nhbpw ChnsS ImWmw. X¡mfn, Im´mcn, ]¨apfIv, Im]vkn¡w I¯ncn¡,\of³hgpXn\ F¶n§s\ sSdÊnd§n ASp¡fbnse¯p¶ ]¨¡dnbn\§fpsS ]«nI \ofpIbmWv.

""apfsIms¡ [mcmfw DWvSmIpw. {]tXyIn¨v Im´mcnsbms¡. X¡mfnbmtW ImbIÄ \ndªv \n¡pWXv IWvSntÃ?, \«t¸mÄ IrXyamb AIetam H¶pw t\m¡nbnà .AXmWn§s\ Xg¨p \n¡p¶Xvv ''

ioXIme]¨¡dnbmb tImfn^vfhÀ a«p¸mhnepw sa¨amb IrjnbmsW¶mWv {]nbsâ A\p`hw. Imcyamb tISpIfnsöp am{Xaà \à hnfhpw In«pw. sSdÊnse ]¨¡dn hnfIfn Gähpw sa¨w tImfn^vfhdmWt{X. sXm«p]n¶n Nocbpw shWvSbpamsW¶pw At±lw ]dªp.

""Nocsbms¡ tISp IqSpXemtWepw Znhkhpw apdns¨Sp¡mw. shWvS¡ [cmfambn Imbv¡pw.'' Imbv¨pInS¡p¶ shWvS¡ ImWn¨v {]nb³ ]dªp.

""XnI¨pw ssPhnIamb coXnbnepÅ ]cn]me\apdIfmWv ChnsS. s_UpWvSm¡nbt¸mÄ Xs¶ It¼mÌpw NIncnt¨mdpw \nd¨n«pWvSv. AXn\m a®nf¡msX Xs¶ thWvS hfw In«p¶pWvSv. ]ns¶ Bhiy¯n\v shÅhpw''þ {]nb³ ]dbp¶p.

""cmhnsebpw sshIn«pw \S¡m\nd§p¶ kabw hnfIÄ¡nSbneqsS H¶p t\m¡pw. ]ns¶ ho«nse aämfpIfpsSbpw Aev]w {i². AÃmsX CXn\v thsd sa\t¡SnÃ.'' {]nb³ ]dbp¶p.

""Imcyamb ]cnNcWw thWvS. hà ]pgpthm IoStam IWvSm ssIsImWvSv FSp¯pIfbmw;AXsæn shfp¯pÅnbpw Im´mcnbpsams¡ tNÀ¯ an{inXwþ AXp aXnbmIpw.'' {]nb³ ]dªp. Irjnbnse IoS\min\n{]tbmKw Hgnhmt¡WvS Imew AXn{Ian¨p F¶XmWv {]nbsâ ]£w. adp\m«n \n¶pw hcp¶ amcIhnjw Xn§nb ]g§fpw]¨¡dnIfpw \mw XohnesImSp¯v hm§p¶Xnt\mSpw {]nb\v Xosc tbmPn¸nÃ.

""Rm³ t\cn«v IWvSn«pWvSv. \½psS AbÂ\mSpIfnse Irjn^mapIÄ AhcpsS Main market sIm¨nbmWv. ]ns¶ tIcf¯nse aäv \Kc§fpw. \ap¡v In«p¶ an¡hmdpw ]g§fpw ]¨¡dnIfpw amcIhnjw tNÀ¯v hcp¶hbmWv. AhnSps¯ Irjn¡mÀ¡v AhcpsS Hcp Imbt]mepw tISphccpXv Ft¶bpÅq. C¯cw ImgvNIÄ IWvSXn\ptijw Ignbp¶{X Rm³ ]¨¡dn hm§mXmbn. AXnsâ IqSpX Imcy§fdnªm \n§Ä ]ns¶ Hcn¡epw amÀ¡än \n¶pw Ah hm§nÃ.''þ {]nb³ Dd¸n¨p]dbp¶p.

""Fsâ Ipªv Hmd©v Ign¨Xns\ XpSÀ¶v Rm³ cm{Xnbn Ip«nsb FSp¯v tUmIvSsd ImWm³ HmSnb A\p`hapWvSv. Cu IrjnbpsS ]n¶nepw AXpXs¶''þ {]nb³ tNÀ¯p ]dªp.

ssPhcoXnIÄ kzoIcn¡pt¼mÄ Ipsdsbms¡ ]pgphpw ]£nIfpw Xn¶psa¦nepw t]Sn¡msX Xn¶matÃm F¶mWv {]nb³ Nn´n¡p¶Xv.

]eXcw hnfIÄ Hs¶m¶mbn {IaoIcn¨ncn¡pIbmWnhnsS. sSdÊn\v apIfn bp. hn. joäv ]mIn sNSnIÄ¡v Bhiy¯n\v NqSpw shfn¨hpw {IaoIcn¨ncn¡p¶p.

""]e Xcw hnfIfmIpt¼mÄ an¡hmdpw FÃm ImbvIfpw Znhkhpw In«pw. \½psS Bhiyw Ignªv aäpÅhÀ¡v sImSp¡m\pw In«pw. CXv Ign¨n«pÅhÀ ]dbmdpWvSv AXnsâ cpNn hyXymks¯¡pdn¨v. ]ecpw t{]mÕmln¸n¡mdpWvSv''þ {]nb³ ]dbp¶p.

Xangv\mSv ImÀjnIkÀhIemimebnse tUm. sh«nthent\mSmWv {]nbsâ IS¸mSv. IrjnImcy§Ä IuXpI]qÀÆw Bcmª {]nbsâ ap¶n At±lw Xpd¶psh¨Xv. Irjnbnse IcpX \S]SnIÄ. hf{]tbmKhpw IoS\min\nbpsS D]tbmKhpanÃmsX Irjn hnPb{]Zam¡p¶ kq{XhnZy kz´w PohnX¯n {]mhÀ¯nIam¡m\mbn {]nbsâ ]n¶oSpÅ {iaw.

XpSÀ¶v \m«nse¯n sSdÊn Irjn XpS§n. \Sm\pÅ hn¯pIÄ Xangv\m«nse Hcp {_m³UUv hn¯ptI{µ¯n \n¶mWv BZyw hm§nbXv. hm§nb hn¯pIÄ \qdpiXam\w A¦pcWtijnbpÅhbmbncps¶¶p {]nb³ ]dªp. .

""]mhensâ A©v hn¯pIfmWv \«Xv. apgph\pw aäpIbv¨p. AWs\ FÃm hn¯pw.'' {]nb³ Xsâ A\p`hw hyàam¡n.

""ap³s]ms¡ Irjnsb¡pdn¨v Hcp kwibw tNmZn¡m³ t]mepw ss[cyanÃmbncp¶p. Ct¸mÄ A§s\bÃ. tNmZn¡m³ ss[cyambn''þ {]nbsâ Bßhnizmkw Xpfp¼p¶ hm¡pIÄ.

""\½psS \m«n [mcmfw IrjnØe§fpWvSv sSdÊv {]tbmP\s¸Sp¯mw. AXn\p kuIcyanÃm¯hÀ¡v \mev Nm¡n a®v \nd¨mbmepw Ignbp¶ coXnbn Irjn sN¿Ww. kz´ambn Irjn sNbvXv Ign¡p¶Xnsâ cpNn H¶p thsd Xs¶bm.''

kar²amb hnf`qanbpsS a[y¯nencp¶v {]nb³ F¶ bphIÀjI³ \ap¡v amXrI Im«n¯cp¶p