ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 06, 2011

Agricultural cum Residential land for sale

Six Acres fertile agricultural cum Residential land for sale at reasonable rates, at Vittel,district. Dakshina Kannada, Mangalore, Karnataka.partially cultivated with  Aricanut trees, coconut trees cashew trees.etc. 3 phase power, plentiful water availability throughout the year from well,bore well , streams with in the property.suitable for Diary,goat,Poultry Farm, rubber cultivation. good approach road and close to state highway.Distance to. NH.48. 2km. Vittel town-1km. mangalore international airport-20km. All city facilities such as colleges,markets, rail/bus station with in 1km.
Property Adress:-Kamatta,Mangala patav Post.
Vittal,Buntwal, Mangalore. 574243.
(1/2 km from mangala patav,SH.101. on the mangalapatav - Anathadi- mani Road)
CONTACT OWNER. 9886921208.080-66530666.E Mail:- thangachha@gmail.com

Place Name.  Latitude                 Longitude.
 Kamatta   
Mangala      12° 47' 1.69" N  75° 6' 26.75" E 
 patav Vittal,Mangalore.you can check the Location at www.panoramio.com