ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 27, 2012

പ്രാവ് - ആദായകരമായ വളര്‍ത്തു പക്ഷി

kam[m\¯nsâbpw hnip²nbptSbpw \njvIf¦kvt\l¯nsâbpsams¡ {]XoIamb {]mhpIÄ F¡me¯pw FÃmhcptSbpw AcpaIfmbncp¶p. AXpsImWvSpXs¶ \½psS A¼e§fnepw ]ÅnIfnepsams¡ ChbpsS sskzcyhnlmcw Bcpw XSªncp¶panÃ. hoSpIfn \mS³{]mhpIsf hfÀ¯nbncp¶hcpw IpdhÃmbncp¶p.Xpd¶phn«p hfÀ¯nbncp¶ ChbpsS ]cnNcW¯n\mbn {]tXyIw ]cn{iatam ]Ws¨ethm BhiyanÃmbncp¶p Xm\pw.

C¶nXm, Imew amdnbtXmsS IYbpw amdn. {]mhns\ hfÀ¯p¶Xv BZmbtadnb, apXÂapS¡mhiyapÅ tlm_nbmbn amdnbncn¡p¶p. A¼e{]msh¶pw shÅcn{]msh¶psams¡ \mw hnfn¨ncp¶ \mS³{]mhpIÄ¡p ]Icw {^©v samsWvSbv\pw Atacn¡³ ^m³sSbnepw ]u«dpIfpsams¡ tem^väpIfn ({]mhphfÀ¯Â tI{µw) Øm\w ]nSn¨ncn¡p¶p. {]mhpIfpsS hne Bbnc§Ä apX ]Xn\mbnc§Ä hscbmbn amdn. Xpd¶phn«ncp¶ {]mhpIsf AS¨ Iq«n BZmb¯n\mbn hfÀ¯p¶ k{¼Zmbw AXnthKw hfÀ¶phcnIbmWnhnsS. {_n«ojv cmÚn apX t_mIvknwKv Xmcw ssa¡vsSk¬ hsc {]mhpIfpsS Bcm[IcmbpWvSv. km¼¯nItijn IqSnbhcpsS ssl s{]mss^ tlm_nbmb ^m³kn{]mhpIfpsS kwc£Ww Ct¸mÄ Hcp BZmbamÀKambn amänb \nch[n sNdp¸¡mÀ C¶p tIcf¯nepWvSv. ]cnanXamb tXmXn Bcw`n¨v GXm\pw hÀj§Ä¡pffn ]Xn\mbnc§Ä hcpam\taIp¶ Xe¯ntebv¡p hsc hfcm³ km[yXbpÅ Ae¦mc{]mhv hfÀ¯Â {Kmaþ\Kct`ZanÃmsX ]cnanXamb ØekuIcy¯n Bcw`n¡mhp¶ s]äv _nkn\kmWn¶v. hmWnPyNn´IfnÃmsX Xs¶ im´ kpµc·mcmb Cu ]£nIsf Hma\n¨phfÀ¯p¶hcpw C¡q«¯nepWvSv. tlm_nbmbn XpS§n {ItaW A[nIhcpam\ambn {]mhphfÀ¯ens\ amänbhcmWv C¶v Cu cwK¯pÅhcntesdbpw. aäp hcpam\amÀK§Ä¡nSbnepw AhKWn¡m\mhm¯ km[yXXbmbn {]mhpIÄ amdnbXmWv CXn\p ImcWw. C{]Imcw IqSpX apX apS¡n Ae¦mc{]mhns\ hfÀ¯p¶hcn tUmÎÀamÀ apX _nkn\ÊpImÀ hsc, hnZymÀYnIÄ apX Irjn Hm^okÀamÀ hscbpWvSv.

{]mhpIfpsS temIw

hyXykvX Xc¯nepÅ {]mhpIsf hfÀ¯m\mbn D]tbmKn¡mdpWvSv. ImgvN`wKnbpw cq]sshhn[yhpapÅ Ae¦mc{]mhpIÄ, ]´b{]mhpIÄ F¶nhbmWv CXn {][m\w. ]´b{]mhpIfn Xs¶ ZoÀLt\cw Dbc¯n ]d¶p\n¡p¶hbpw hnZqcZn¡pIfn \n¶pw A]cnNnXtZi§fnÂ\n¶pw XpSÀ¨bmbn ]d¶v kz´w Iq«nse¯p¶hbpapWvSv. A\nXckm[mcWamb ImbnItijnbpÅ PohnIfmWv {]mhpIÄ. bp²ap¶WnIfnepw aäpw ktµihmlIcmbn {]mhpIsf D]tbmKn¨ncp¶Xn\p ImcWhpw CXpXs¶. NqSpIqSnb ImemhØbn Pohn¡m\pÅ IgnhmWv {]mhpIfpsS asämcp khntijX. Ae¦mc{]mhpIfmhs« AhbpsS cq]sshPmXyhpw C\sshhn[yhpw aqew Bscbpw A¼c¸n¡pw. abnens\ t]mse ]oen hnSÀ¯p¶ ^m³sSbvepw amdnSw ]´pt]mse hnIkn¸n¡p¶ ]u«dpw XqhepIÄ sImWvSv Xead¨ Pt¡m_n\psams¡ ImgvN¡mcsâ a\w Ihcp¶h Xs¶. hntZicmPy§fn amwkmhiy§Ä¡mbn {]mhpIsf hfÀ¯mdpsWvS¦nepw \½psS \m«n Cu coXn Xosc IpdhmWv.

{]P\\w

Hmtcm C\t¯bpw AXnsâ AwKoIrXe£W§Ä \ne\ndp¯n hfÀ¯pt¼mÄ Xs¶ {]P\\X{´§fneqsS Hmtcm C\¯nepw sshhn[yw krãn¡p¶XnemWv Ae¦mc{]mhphfÀ¯ensâ hnPbw. Hmtcm C\w {]mhntâbpw temIw AwKoIcn¨ AgISbmf§Ä a\Ênem¡pbmWv BZy]Sn. Cu ASbmf§Ä \ne\ndp¯pt¼mÄ Xs¶ \ndt`Z¯nepw cq]`wKnbnepw hyXykvXXbpÅ C\t`Z§Ä krãn¡m\mhpw. C{]Imcw e£Wsam¯ {]mhpIsf {]P\\¯neqsS Dcp¯ncns¨Sp¯m tamlhne t\Smw. CXn\mhiyamb {]P\\X{´§Ä {]hÀ¯\]cnNb¯neqsSbpw kl {_oUÀamcpambpÅ CS]gIeneqsSbpw t\Smhp¶tXbpÅq.

Hcp tPmSn {]mhv Hcp XhW cWvSp ap«bmWnSpI. Ah hncnªnd§m³ 18 Znhkhpw Ipªp§fpsS ]cnNcW¯n\p cWvSmgvNbpw thWvSnhcpw. BZyBgvNIfn {]mhn³ Ipªp§Ä amXm]nXm¡fpsS sXmWvSbnÂ\n¶pÅ t{Im]vanÂIv am{XamWv Bln¡pI. Hcp hÀjw Hcp tPmSn {]mhns\ IpdªXv F«p XhW {]P\\w \S¯m\mhpw. ap«IÄ amän \mS³{]mhpIÄ¡v AS hbv¡p¶ coXnbpw imkv{XobXoäk{¼Zmbhpw kzoIcn¨m CXv {]XnhÀjw 10þ12 XhW hscbm¡msa¶p ]cnNbk¼¶cmb {_oUÀamÀ ]dbp¶p.

C\n Ae¦mc{]mhv {]P\\¯nsâ km¼¯nIhiw t\m¡mw. ]Xn\mbncw cq] hnebpÅ Hcp tPmSn {]mhv Hcp hÀjw IpdªXv Bdp tPmSn Ipªp§sf DXv]mZn¸n¡pw. AXmbXv Adp]Xn\mbncw cq]. {]P\\w \S¯p¶ {]mhpIÄ hne IpdªhbmsW¦n BZmbhpw Ipdbpsa¶p am{Xw. tPmSnIÄ¡mbn apS¡p¶ XpIbpsS Bdnc«nsb¦nepw AhbnÂ\n¶p {]Xo£n¡mw. kaÀY\mb Hcp {_oUÀ¡v CXv ]¯nc«nbmbn DbÀ¯pIbpamhmw. hne IqSnb P\pÊpIÄ¡mbn apXÂapS¡nbm IqSpX BZmbw In«psa¶p am{Xw. 

\hmKXcpsS shÃphnfnIÄ

XmcXtay\ hne IpdªXpw F¶m hn]Wnbn {]nbapÅXpamb C\§sf IsWvS¯n hfÀ¯pIbmWv XpS¡¡mÀ¡v A`nImayw. GXn\s¯ hfÀ¯pt¼mgpw AhbpsS AwKoIrX AgISbmf§Ä a\Ênem¡n hm§m³ {i²n¡pI. e£Wsam¯ C\§Ä am{Xta \n§Ä¡v `mhnbn hcpam\taIq. Cu cwKs¯ aäp {_oUÀamcpambpÅ CS]gIepw Bibhn\nabhpw {]mhphfÀ¯en apt¶dm³ BhiyamWv. ]cnNbk¼¯pw Bßhnizmkhpw hÀ[n¡p¶X\pkcn¨v hne IqSnb C\§fntebv¡p amdmw. XpSÀ¨bmb \nco£Whpw km¶n[yhpw {]mhpIÄ¡mhiyamWv. {]mhn³Iq«n tcmK§Ä IS¶phcmXncn¡m\pw {]P\\w hnPbIcamIm\pw CXp klmbn¡pw. {]mhn³Iq«nse ipNnXzw tcmK§sf XSbpw. Xoäbpw shÅhpw Gähpw ipNnXzt¯msS am{Xw \ÂIpI. [m\y§fpw ]bdpaWnIfpsams¡ ]q¸enÃm¯XmsW¶v Dd¸m¡Ww. AXn\mbn Ch IgpIn shbne¯pW¡n hbv¡Ww. IpSnshůnepw Xoä¸m{X¯nepsams¡ {]mhnsâ ImjvTw hogm\nSbpWvSv. ChsbÃmw bYmkabw \o¡w sNbvXv {]mhnsâ `£Ww aen\amhmsX t\m¡Ww.

{]mhnsâ IqSpIÄ thWvS{X kqcy{]Imihpw hmbpk©mchpw In«¯¡hn[¯nemhWw {IaoIcnt¡WvSXv. AtXkabw aªpw agbpapÅ Ime§fn XWp¸Sn¡msX Nm¡psImtWvSm t]mfn¯o³joäv sImtWvSm adbv¡mhp¶XmWv. AanXamb XWp¸psWvS¦n tImgn¡pªp§Ä¡vv NqSv \evIp¶ t]mse _Ä_n«p sImSp¡Ww.

vBßmÀYXbmWv \hmKXcmb {_oUÀamÀ hfÀ¯nsbSpt¡WvS {][m\ KpWsa¶v ]oPnb³ skmsskänbpsS sk{I«dn enPp ]ų ]dªp. ip²P\pÊnse {]mhpIsf Xncn¨dnbm\pw IeÀ¸nÃmsX {]P\\w \S¯m\pw ]Tn¡Ww. Icp¯pä {]P\\tPmSnIsf cq]oIcn¡Wwþ enPp Iq«nt¨À¯p. hntZiP\pÊn s]« Ae¦mc{]mhpIÄ¡v A¿mbncw cq] apX Hcp e£w cq] hsc e`n¡mw. C´y³ {_oUpIfmsW¦n cWvSmbncw cq] apX hne Bcw`n¡pw. IqSpX BZmb¯n\p IqSpX hnebpÅ C\§fn ]Wand¡Wwþ tIcf ]oPnb³ skmsskän {]knUâv tUm. _©an³ Unkqk ]dªp. t^m¬:9846732692 
പ്രാവുകളും അവയുടെ ജെനുസുകളും 
t\¡Uv നെക്ക്
ജയിംസ് ജേക്കബ് 
കര്‍ഷകന്‍ മാഗസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകിയത്