ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 10, 2011

FANCY CHICKENS PHOTOS

Meeting of the Elders

"Frizzled Polish Bantams"

(Silver and Golden Laced)

Hen

Rooster

young cockeral

(when you breed frizzles, you should always breed

a frizzle to a smooth feathered bird.)

Modern Game Bantams

(Blue Splash)

The Modern Game Bantams are very petite, with long

legs, and are very friendly! Another of my favorites!

They don't handle the cold very well,though.

Long-tail Birds

Golden Phoenix

Silver Phoenix

White black-tailed Japanese

& Silver Sebrights

Seabright Chick

Golden Sebrights

Buff Black-Tailed Japanese

Blue Booted Cochins

White Crested Black Polish

Otis

Polish roosters have pointy top hat feathers,

where as the hen's are more rounded.

Black Minorca

Mottled Houdans

(Half-Witt)

Mottled Houdans have 5 toes.

Mottled Houdan chick

Old English and Dutch Bantams

The main differences between an OEGB

and a Dutch are the dutch has white

earlobes and is slightly smaller (by about 2-3 oz.)

Chocolate- Old English Bantams

Porcelain d'Uccle Bantams

White Frizzle Hens &

Buff Silkie Rooster

Young Frizzle Rooster

Black Frizzle Rooster

Silkies

Check out the walnut comb on that rooster!

Turkens

(Naked Neck Chickens)

Despite their looks, these are very hardy

birds and lay nice brown eggs!

Rooster

Hens

Young Bird

New Babies!

Silver Laced Polish

n on a cold night

These are one of my favorites!

Wild Pheasant hanging

out with the chickens

Sultans

Sultans also have 5 toes.


Sultan Chick

Golden Laced Cochins

Big spurs!

Barred Cochin Rooster

Buff Cochin Rooster

Golden Laced Polish Hen

White Cochin Hen

Red Cochin Bantams

Young birds

Egyptian Fayoumi

(Fayoumi = Fay- oo- me)

Araucana Bantams (Rumpless)

Click Here for information on

why these birds are difficult to breed.

"English Lavender Araucanas"

Show Girls!

Check out the clown in the background! lol

Incubators

Chicks