ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 03, 2011

INCUBATOR

ഇന്ഗുബെറ്റര്‍ നെകുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് ലേക്ക് ചെറുകിട ഇന്ഗുബെറ്റര്‍ നിര്‍മിച്ചു വില്‍പ്പന നടത്തുന്ന വരില്‍ നിന്നും വിശദ മായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന ചെലവുകുറഞ്ഞ ഫുള്‍ - അറ്റൊമാടിക് ഇങ്ങുബെറ്റൊര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുകൊടുക്കുന്നു
50 മുതല്‍ ആയിരം മുട്ടവരെ ഉപയോകിക്കാവുന്നവ
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9846455873 , 9645642620

സര്‍ക്കാര്‍ അഗികാരം ഉള്ളതും ചിലവുകുറഞ്ഞതും ആയ ഇന്ക്യുബെടര്‍
500 മുതല്‍ 50000 രൂപവരെ വിലയുള്ള ഇന്ക്യുബെടര്‍
കേരളത്തില്‍ എവിടെയും ഒരുവര്ഷ വാറണ്ടി നല്‍കുന്നു
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9446505661 വിളിക്കുക