ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 19, 2011

Special Report

ssZh¯nsâ sImsbm¸pÅ a\pjy³


tIcfs¯ hfÀ¨bnte¡v \bn¨ alm]pcpj³þImew ]Zva{io FwF bqk^v Aensb hnebncp¯p¶Xv C§s\ bmbncn¡mw. Ac\qämWvSn\nsS tIcf¯n bpK{]`mhcmb apJya{´namcpw `cWm[nImcnIfpw Gsdbp WvSmbn«p sWvS¦nepw hnIk\cwK¯v Fw.F. bqk^entbmfw ]¦v aämÀ¡pw AhImis¸Sm\mhnÃ. tIcf¯nsâ hnIk\ Ncn{X¯nse \mgnI¡Ãmhp¶ kvamÀ«v knän bmYmÀ°yam ¡p¶Xn Xm³ ssIhcn¨t\«w ssZh¯n\v kaÀ¸n¨v hn\oX \mhm³ AtZl¯n\ÃmsX aämÀ¡mWv IgnbpI. Xsâ hm¡pw {]hr¯nbpw A\´ImcpWnI\mb ssZh¯n\v kaÀ¸n¨psImWvSmWv AtZl¯nsâ Hmtcm NphSphbv¸pw.

cmjv{Sob _e]co£W§fn IpSp§n ]mXnhgnbn apS§n t¸msbmcp ]²Xn P·\mSnsâ hnIk\w ap³\nÀ¯n ]p\cp Öohn¸n¡m³ t\mÀ¡ dq«vkv sshkvsNbÀam\mb AtZlw ap³ ssIsbSp¡pIbmbncp¶p. sIm¨nbnse XmXvImenIamb dnbÂFtÌäv km[yXIfmbncp¶nà kvamÀ«vknän¡pthWvSn hmZn¡m³ Cu a\pjykvt\lnsb t{]cn¸n¨Xv. \m«n Xs¶ Hcp e£t¯mfw t]À¡v sXmgnÂe`n¡p¶ ]²Xn \j vSs¸ScpsX¶ BßmÀ°amb B{KlamWv kvamÀ«v knän¡pthWvSnbpÅ CSs]SepIfnte¡v AtZls¯ \bn¨Xv. BdphÀjambn F§psa¯msX InS¶ ]²XnbpsS Ipcp¡gn¡m³ bqk^en¡v thWvSn h¶Xv cWvSv amkw am{Xw.

]²Xn sshInbt¸mÄ tIcf¯n\v \jvSambXv \nt£] A\pIqe kwØm\sa¶ {]XnOmbbmWv. CXp Xncn¨p\ÂIm³ kvamÀ«vknän¡v Ignbpw. KÄ^vcmPy§fnepw {]tXyIn¨v bp.F.Cbn Fw.F. bqk^en¡pÅ kzm[o\w sIm¨n kvamÀ«v knän bmYmÀ°yam¡p¶Xn hensbmcp ]¦v hln¨n«pWvSv. A_pZm_n tNw_À Hm^v sImtagvkv B³Uv C³Ukv{SnbpsS UbdIvSÀ t_mÀUv AwKambn 2005 apX {]hÀ¯n¨p hcnIbmWv AtZlw. tIcf¯nsâ \ne]mSpIÄ SotImans\ Adnbn¡m³ kwØm\kÀ¡mÀ AtZls¯ kao]n¨t¸mÄ bmsXmcpaSnbpw IqSmsX P·\mSn\v thWvSn AtZlw SotImw C³shÌvsaâvkn\v ap¶n tIcf¯n\v thWvSn hmZn¨p.

\mSn\pthWvSn apXe¡®oÀ s]mgn¡p¶ cmjv{Sob¡mcn \n¶v ]msS hyXykvX\mWv Fw.F. bqk^ensb¶v tIcfw ]sWvS Xncn¨dnªXmWv. C´ybpĸsS 16 cmPy§fn bqk^en t\XrXzw \ÂIp¶ FwsI {Kq¸n\v km¶n[yapWvSv. 29 cmPy§fn \n¶pÅ 25000 tesdt¸À¡v sXmgn \ÂInbn«pÅ hyhkmb{]apJ\mWv Fw.F. bqk^en. AXn 18000 t]cpw aebmfnIfmsW¶Imcyw {]tXyIw {i²n¡pI.

sIm¨nbn 1500 tImSn aqe[\ \nt£]t¯msS Bcw`n¡p¶ epepamÄ 6000 t]À¡v t\cn«pw 20000 t]À¡v ]tcm£ambpw sXmgnehkc§Ä krjvSn¡pw. 600 tImSn aqe[\ \nt£]t¯msS sIm¨nbn Bcw`n¡p¶ epep A´mcmjv{S I¬sh³j³ skâÀ {]Zm\w sN¿p¶ Ahkc§Ä ]pdsa. sIm¨n A´mcmjv{Shnam\¯mhf¯nsâ hfÀ¨bv¡v ]n¶nepw Fw.F. bqk^enbpsS ssIsbm¸pIfpWvSv. FbÀ C´y UbdIvSÀ F¶ \nebn Fw.F. bqk^en \S¯nb {ia§fmWv FbÀC´y FIvkv{]kv B Øm\w Xncph\´]pct¯¡v amäm³ CSbm¡nbsX¶Imcyw BÀ¡pw hnkvacn¡mhp¶XÃ. AtXþ tIcf¯nsâ hnIk\ ¯nte¡v shfn¨w hoip¶ {]ImitKm]pcamWv Fw.F. bqk^en.
-- കടപ്പാട് ബിസിനസ് ദീപിക