ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2011

ഹോര്‍ട്ടി എക്സ്പോ - തിരുവനന്തപുരം]p¯³ {]Xo£Ifpambn tlmÀ«n FIvkvt]m

tUm. sI. {]Xm]³

DZym\IrjncwK¯v BtKmfhn]Wnbn \S¡p¶ ]pXpNe\§Ä \½psS IÀjIÀ¡v A\p`hn¨dnbm\pw adp\mSpIfnepÅhÀ¡v tIcf¯nsâ Icp¯pw, hn`h§fpw, sshhn[y§fpw Im«ns¡mSp¡m\pw Hcp IpS¡ogn Ahkcsamcp¡pI F¶ kwØm\ tlmÀ«n¡Ä¨À anjsâ e£yamWv Unkw_À 2 apX 6 hsc Xncph\´]pc¯v \S¶ CâÀ\mjW tlmÀ«n FIvkvt]m 2010 eqsS km²yambXv.

Ae¦mc ]pjv]§Ä, ]¨¡dnIÄ, ^ehÀ¤§Ä, Huj[ kky§Ä, kpKÔhyRvP\§Ä, Ing§p hÀ¤§Ä XpS§n tX\o¨IrjnhscbpÅ hnjb§Ä {]Xn]mZn¡s¸« FIvkvt]mbnse A©p Zn\cm{X§Ä tlmÀ«n¡Ä¨À cwKs¯ ]pXnb hnImk§fpsS ImgvNIfpw Nn´Ifpambn amdpIbmbncp¶p.

hnhn[ cmPy§fn \ns¶¯nb kwL§fpw 10 kwØm\§fnse tlmÀ«n¡Ä¨À anj\pIfpw tI{µþkwØm\ IrjnhIp¸pIfpw tIcf tlmÀ«n¡Ä¨ÀþHuj[kkyanj\pIfpw ImÀjnI kÀÆIemimebpw Irjn hnÚm\ tI{µ§fpw ImÀjnIKthjW Øm]\§fpw \_mÀUpw FÃmw tXmfpcp½n \n¶mWv hÀWsshhn[yw \ndª Cu lcnXkwKaw Hcp¡nbXv.

XeØm\ \Kcnbnse N{µtiJc³ \mbÀ tÌUnbw A©p Zn\cm{X§Ä sImWvSmWv FIvkvt]msb DÄs¡mÅm³ Ia\obambn AWnsªmcp§nbXv; tIcf¯nsâ apJ{iobpambn..

Unkw_À cWvSn\v cmhnse apJya{´n hn. Fkv. ANypXm\µ³ cmPym´ctafbv¡v XncnsXfn¨p. temIw amdpt¼mÄ AXp \½psS IÀjIÀ¡v ap¶n kXykÔambn Xpd¶pIm«m\pw Ahkc§Ä Ahsc t_m[ys¸Sp¯m\pw C¯cw thZnIÄ Hcp¡s¸SWsa¶v At±lw HmÀan¸n¨p.

75000 NXpc{i ASn hnkvXrXnbnembncp¶p ]hnenb\pIÄ kÖam¡nbncp¶Xv. KrlmXpcXzhpw KXIme kvacWIfpapWÀ¯n kwØm\ tlmÀ«n¡Ä¨À anj³ Hcp¡nb, "ss]XrItIcfw' ]hnenb\mbncp¶p ImgvNbpsS BZy hncp¶v.

Ac \qämWvSp ap¼pÅ tIcf ImgvNIfntebv¡pÅ Hcp bm{X... shänes¨Ãhpw, BamSs¸«nbpw, NIncnk©nbpw, tImfm¼nbpw, ]gb ]m{X§fpw XpS§n ImfhWvSnbpw, ad¡pSbpw, dm´Â hnf¡pw hsc \nc¶ HmÀ½bpsS hnkvabs¨¸pIÄ... Nhn«pw N{Iw, tX¡pIp« XpS§nb \mS³ ImÀjnI b{´§Ä.. ]gabpsS Cu HmÀaNn{X§sf hÀ®aWnbn¨psImWvSv HmÀ¡nUpIÄ, B´qdnbw, enÃn, ImÀtWj³ XpS§nb ]pXnb ]q¡fpsS kuµcy ka\zbw... CXn ap¡m¸mXn ]q¡fpw tlmÀ«n¡Ä¨À anjsâ klmbt¯msS tIcf¯n DXv]mZn¸n¨hbmbncp¶p F¶Xv Gsd kt´mjIchpw...

130 GP³knIÄ Hcp¡nb Ccp¶qdntesd ÌmfpIÄ..\nXyXPohnXs¯ ]pjv]§fpambn tImÀ¯nW¡nb Hmtcm cmPys¯bpw ]pjv]kwkvImcw {]Xn^en¸n¡p¶Xmbncp¶p {ioe¦, atejy, Cäen, t\mÀh, tlmfWvSv XpS§nb hntZi cmPy§Ä Hcp¡nb ÌmfpIÄ..

Xangv\mSv, IÀWmSIw, B{Ô{]tZiv, almcmjv{S, aWn¸qÀ O¯nkvL«v XpS§nb kwØm\§fnse tlmÀ«n¡Ä¨À anj\pIÄ Hcp¡nb BIÀjIhpw hnÚm\{]Zhpamb ÌmfpIÄ ]pXnsbmcp DÄ¡mgvNbmbn... DZym\Irjn cwKs¯ ]pXnb \nch[n {]hWXIfnte¡v shfn¨w hoim³ Ab kwØm\§fn \n¶pÅ Cu ÌmfpIÄ t{]cIambn.

At]Um, \mfntIc hnIk\t_mÀUv, IbÀt_mÀUv, kvss]kkv t_mÀUv, hnhn[ UbdIvStdäpIÄ XpS§n \nch[n tI{µ kÀ¡mÀ Øm]\§Ä Hcp¡nb {]ZÀi\w FIvkvt]mbpsS BIÀjWambn.

CtXmsSm¸w hcpImes¯ IrjnbpsS km[yXIfpw k¦oÀWXIfpw ]¦phbv¡p¶ cmPym´c skan\mdpw \S¶p.. cWvSp Znhk§fnembn \S¶ skan\mdneqsS {][m\ambpw e£yan«Xv temI \nehmc¯n tlmÀ«nIĨÀ cwKs¯ ]pXnb {]hWXIÄ NÀ¨ sN¿pIbpw tIcf¯nsâ km[yXIÄ¡v ]pXnsbmcp N«¡qSpWvSm¡pIbpw sN¿pI F¶Xmbncp¶p.

skan\mdnse NÀ¨IÄs¡mSphn Dcp¯ncnª kt´mjIcamb Xncn¨dnhv, tIcf¯n hmWnPymSnØm\¯n ]pjv]Irjn¡pw Ae¦mc Ces¨SnIÄ¡papÅ \ndª km[yXIfmbncp¶p... {]mtbmKnIambn Ah F§ns\ \S¸m¡Wsa¶pw hnfshSp¸m\´c \S]SnIfneqsS GsXms¡ Xc¯n F{Xt¯mfw aqey hÀ²\ km[yamImsa¶pw NÀ¨ sN¿s¸«p.

hnhn[ cmPy§fn \n¶pÅ {]Xn\n[nIÄ¡p]pdsa Z£nWm{^n¡bnse sam¸m\n ap\nkn¸Â PnÃm tabÀ, PnÃm IfIvSÀ F¶nhcpsS t\XrXz¯nse¯nb hntZi kwLhpw, ]©m_v klIcW hIp¸pa{´n PKPnXv knwKnsâ kµÀi\hpw {it²bambn.

ImÀjnI cwKs¯ cmPym´c hym]mc hmWnPy km[yIXfntebv¡v I¬Xpd¶ Hcp taf F¶Xn\¸pdw ImÀjnI tIcf¯nsâ \msfbntebv¡pÅ Nne NqWvSp]eIIÄ Ahtijn¸n¨psImWvSmWv tlmÀ«n FIvkvt]m 2010 kam]n¨Xv.