ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 14, 2011

പച്ച പട്ടാളം


]«nWntbmSp ]S sh«m³ ]¨¸«mfw


Pbv Inkm³ þ ]pXp¡mSv Kh. shmt¡jW lbÀsk¡³Udn kvIqfn\p ap¶n Bbp[ta´n amÀ¨v sN¿p¶ ]¨¸SbpsS ap{ZmhmIyw tI«v A¼ct¡WvS. F³knkn amXrIbn bqWnt^mw [cn¨v A¨S¡t¯msS \o§p¶ AhcpsS ssIIfnse Bbp[w tXm¡söp {i²n¨p t\m¡nbm a\Ênemhpw. Xq¼bpw ]n¡mkpsams¡bmWv AhÀ hln¡p¶ Bbp[§Ä. \mSnsâ `£ykpc£bv¡mbn ]S sh«m³ ]T\Ime¯p Xs¶ ]cnioen¡pIbmWhÀ. Irjn sFOnIhnjbambn ]Tn¡pt¼mgpw {]mtbmKnI ]cnioe\w Xosc Ipd¨p am{Xw e`n¨ncp¶ Cu hnZymÀYnIÄ¡v kz´ambn ImÀjnI{]hÀ¯\§Ä GsäSp¡m³ XmXv]cyhpw Bßhnizmkhpw \ÂIp¶ Cu ]²Xn tIcf¯n\msI amXrIbmbn hfcpIbmWv. 

tIcf ImÀjnI kÀhIemimebpsS a®p¯nbnepÅ ImÀjnI KthjW tI{µam(FBÀFkv)Wv C§s\mcp ]cnioe\]cn]mSn BhnjvIcn¨p \S¸m¡p¶Xv. cmjv{Sob Irjn hnImkv tbmP\bpsS Iogn FBÀFkv Xbmdm¡nb ""`£ykpc£tk\ tkh\ tI{µ hnIk\ ]²Xn tIcfw'' F¶ 86 e£w cq]bpsS ]²XnbpsS `mKambmWv {Ko³ tIUäv tImÀ]vkv (Pnknkn) F¶ t]cn Ip«nIfpsS ]¨¸«mfw cq]oIcn¨Xv. 700 t]À¡v ]cnioe\w \ÂIp¶ Cu _rlXv ]²Xnbn Ip«nIfpsS Pnknkn DÄs¸Sp¯msa¶ Bibw kzoIcn¡s¸«Xns\ XpSÀ¶v Ccp]¯©v t]À¡v 52 {]hr¯nZn\w AS§p¶ GIhÀj]cnioe]²Xn cq]w sImÅpIbmbncp¶p

Ip«nIÄ¡v 52 BgvN \oWvSp \n¡p¶ {]hÀ¯n ]cnNb ¢mkv. kne_kv X¿mdm¡nþ a®pw, ImemhØbpw, hnf]cn]me\w, PetkN\w F¶o hnjb§Ä DÄs¸Sp¶ ]mTy ]²Xn. hyXykvX Irjn apdIfpw, hnhn[ hnfIÄ \«phfÀ¯n ]cn]men¨v hnfshSp¡p¶ {]hÀ¯n ]cnNbhpw DÄs¸Sp¶ ¢mkv. FÃm i\nbmgvNbpw cmhnse 9 þ 10.30 hsc \oWvSp \n¡p¶ ImbnI ]cnioe\w. {UnÃpw ]tcUpw. AXn\ptijw Hmtcm Ip«n¡pw Hcp ¥mkv ]mÂ, Hcp ap« F¶nh {]mX `£Wambn \ÂIp¶p. 10.30 apX cWvSp aWn¡qÀ Xnbdn ¢mkv; AXn\ptijw aq¶p aWn¡qÀ {]hr¯n ]cnNb ]cnioe\w, sam¯w 50 aWn¡qÀ ¢mkv ]T\w 200 aWn¡qÀ {]hr¯n ]cnioe\w. C§s\bmbncp¶p ]²XnbpsS LS\. kv¡qfnse hnF¨vFkv kn (Irjn) H¶mw hÀj hnZymÀ°nIfpsSbpw c£IÀ¯m¡fpsSbpw tbmKw hnfn¨p Iq«n hnjbw AhXcn¸n¨p. FÃm amXm]nXm¡Ä¡pw ]cn]qÀW k½Xw. Ip«nIfpw, apgph³ ]nSnFAwK§fpw X¿mÀ. ]t£ Hcp {]iv\w þ 25 Ip«nIfn am{Xambn Npcp¡cpXv. apgph³ H¶mw hÀj hnF¨vFkv kn (Irjn) hnZymÀ°nIsfbpw DÄs¸Sp¯Ww. sam¯w 54 t]À. Ip«nIfpw c£IÀ¯m¡fpaS§p¶ tbmK¯nsâ s]mXphnImcw IWvSt¸mÄ adns¨m¶pw ]dbm³ IgnªnÃ. 54 hnZymÀ°nIsf DÄs¸Sp¯n ]²Xn ]p\cmhnjv¡cn¨v ImÀjnI kÀÆIemimebv¡v AwKoImc¯n\mbn \ÂIn. 54 Ip«nIÄ¡v `£Ww, ]T\ kma{KnIÄ, Pnknkn bqWnt^mw (So jÀ«v, ]mâv, jq, sXm¸n), ImÀjnI b{´§Ä, D]IcW§Ä, Htcm A©p Ip«nIsfbpw {i²n¡m³ Hcp apJy ]cnioeI³ F¶o k¶ml§Ä¡pÅ FÃm sNehpIÄ¡m bn 5 e£w cq] thWw. BÀ.sI.hn.ssh ]²XnbnepÄs¸Sp¯n AwKoImcw hm§n. 2011 Pqsse 30\p Pnkn kn bpsS BZy _m¨v ]cnioe\¯nsâ DZvLmS\w ]pXp¡mSv PnhnF¨vFkn FwFÂF {]^. cho{µ\mYnsâ km¶n[y¯n \S¶p. XpSÀ¶v Irjna{´n sI. ]n. taml\³ HmKÌv 12\p kvIqfn Ip«nIfpsS ]tcUv ]cntim[n¨v Ahsc A`nkwt_m[\ sN¿pIbpWvSmbn. A§s\ C´ybn BZyambn Irjnsb tXmfnteänb Hcp "lcnX Ip«n¸«mf¯n\v' XpS¡w Ipdn¨p. kvIqfn aäp hnZymÀ°nIÄ¡pIqSn A´kpw A`nam\hpw \ÂIn sImWvSv 52 BgvN \oWvSp \n¡p¶ {]hr¯n ]cnNb ]cnioe\w \S¶p hcp¶p. Ip«nIÄ¡v Irjn sN¿phm³ ØeanÃm¯Xn\m ]m«¯ns\Sp¯ H¶ctb¡À Øe¯v Ip«n ]«mf¯nsâ ""Cropping Range'' X¿mdm¡n hcnIbmWv. AhnsS Cu Ip«nIfa 54 hyXykvX hnfIÄ \«p ]cn]men¨v Irjn kzmb¯am¡p¶p. FÃm i\nbmgvNIfnepw " "Cropping Range'' Â ImÀjnI apdIfpsS ]cnioe\w \S¡p¶pWvSv. A§s\, IrjnbpsS ]ca t{ijvTX DÄs¡mWvSp sImWvSv \mfs¯ `£y kpc£bpsS Imh `S³amcm¡phm³ AhÀ Xbmdm¡s¸SpIbmWv. kz´ambn `£y hn`h§Ä DXv]mZn¸n¡phm\pw aäpÅhÀ¡p thWvSn DXv]mZn¸n¡phm\pw IqSnbmWv AhcpsS Cu apt¶äsat¶mÀ¡pI.

cmPy¯nsâ `£ykpc£bv¡mbn t]mcmSm³ Ahkcw Bhiys¸« hnZymÀYnIÄ¡v C{Xbpw \ÂInbXpsImWvSmbnÃ. Cu hÀjw ChnsS \n¶p ]Tn¨nd§p¶ cWvSmw hÀj hnZymÀYnIÄ¡mbn DZym\tk\, Petk\ XpS§nb Bdpamk sXmgnÂ]cnioe\]²XnIÄ FBÀFkv hn`mh\w sNbvXp Ignªp. tUmIvSÀamtcbpw sFSn {]^jWepItfbpw krjvSn¡m³ e£§Ä sNehm¡p¶ JP\mhn \n¶p `£ykpc£mtk\m\nIÄ¡mbn C{Xsb¦nepw \ÂIntb aXnbmhq.
കടപാട് - കര്‍ഷകന്‍ മാഗസിന്‍ 
Pbv Phm³, Pbv Inkm³.
tUm. bp. PbvIpamc³
t^m¬:0487 2370726, 9447530673.
 FOOD SECURITY  ARMY യെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസിലാകാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക  
http://foodsecurityarmy.org/