ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 15, 2011

ഐശ്വര്യ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി


     ഐശ്വര്യ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി                                 ഒരു കേരള വെറ്റിനെറി സര്‍വകലാശാല  സംരംഭം                        


 
Hcp ]äw Ipªp§sf \bn¨psImWvSpt]mIp¶ XÅt¡mgn. Im¡tbm aäp ]£nItfm F¯nbm HmSnsb¯p¶ ]qh\pw aäp tImgnIfpw. A]ISkqN\tbm A]cnNnX i_vZtam tI«m XÅbpsS NndIn\Snbntet¡mSnsbmfn¡p¶ Ipªp tImgnIÄ.

   
Hcp Ime¯v tIcf¯nse FÃm ho«phf¸nsebpw ImgvNIfmbncp¶nsXms¡. F¶m C¶v {Kma§Ä Xs¶ A{]Xy£ambns¡mWvSncn¡pt¼mÄ Cu ImgvNIÄ A]qÀÆamIp¶p. tImgnap«IÄ¡mbn Ab kwØm\§sf B{ibn¡p¶Xv \aps¡mcp ioeambn Ignªp. atäsXmcp ImÀjnI hr¯ntbbpw t]mse tImgnhfÀ¯epw \Kch¡cW¯nsâ Ips¯mgp¡n Hen¨pt]mhpIbmtWm? 

tImgnap«bptSbpw Cd¨nbptSbpw D]t`mK¯n tIcfw hfsc ap³]´nbnemWv. 90 iXam\hpw amwkmlmc{]nbcmb tIcfobcpsS DbÀ¶ km£cXbpw BtcmKyt_m[hpw CXn\p _etaIp¶p. h³ tXmXn hymhkmbntImXv]mZ\w \S¯p¶ Xangv\mSv, IÀWmSI XpS§nb Ab kwØm\§fpsS Gähpw iàamb hn]Wn tIcfamWv F¶Xp Xs¶ CXn\pÅ {]Xy£ sXfnhv. {]XnZn\w 80 e£t¯mfw tImgnap«bpw 120 S¬ tImgnbnd¨nbpw AwKoIrX sNIvt]mÌpIfneqsS Ab kwØm\§fn \n¶pw \½psS kwØm\t¯bvs¡¯p¶p. CXv \½psS D]t`mK¯nsâ ap¡m ]t¦mfw hcpw. `£y kpc£bpw kzbw ]cym]vXXbpsams¡ kz]v\w ImWp¶ \ap¡v Cu IW¡pIÄ XnI¨pw AkzØP\IamWv. F¶m Bkq{XnXamb ]²XnIfneqsS Ignª Ipd¨p Ime§fmbn Cu cwKs¯ B`y´c DÂ]mZ\w hÀ²n¸n¡m\mbXv {]Xo£bpWÀ¯p¶p. 

h³tXmXnepÅ hymhkmbntImXv]mZ\w km[yamIp¶nà F¶XmWv Cu cwKs¯ Gähpw henb {]XnkÔn. CuÀ¸w IqSnb ImemhØ, XoäbpÄs¸sSbpÅ DXv]mZt\m]m[nIfpsS hne, Zn\w {]Xn DbÀ¶p hcp¶ P\km{µXbpw Ipdbp¶ Øee`yXbpw, sXmgn {]iv\§Ä XpS§nbhsbms¡ CXn\p ImcWamWv.

{KmaXe Iq«mbvaIfneqsS ASp¡fapäs¯ tImgnhfÀ¯Â hym]n¸n¡pI F¶XmWv ap«bpXv]mZ\¯n\mbn \mw Ahew_n¡p¶ _Z kwhn[m\w. \nc´c KthjW§fneqsS tIcf¯nse ImemhØbv¡pw ASp¡f apä§Ä¡panW§p¶ {Kma{io, {Kmae£van tImgnIsf shädn\dn kÀÆIemimebpsS ]uÄ{Sn D¶X ]T\ tI{µw hnIkn¸ns¨Sp¯Xv Cu e£yw ap¶n IWvSpsImWvSmWv. Xt±i kzbw`cW Øm]\§fptSbpw IpSpw_{io kwhn[m\§fptSbpsams¡ klIcWt¯msS CXv {]mtbmKnI Xe¯nse¯n¡m³ \ap¡v km[n¨n«pWvSv. IqSmsX tIcf¯nse kÀ¡mÀ ^mapIfneqsSbpw AwKoIrX F¤À \gvkdnIÄ hgnbpw Cu tImgnIfpsS e`yX hÀ[n¸n¨p hcnIbmWv. Npcp§nb sNehn ho«mhiy¯n\pÅ ap« DXv]mZn¸n¡phm³ km[n¡psa¶XmWv Cu kwhn[m\¯nsâ ta·. 

Ignª hÀj§fn tIcf¯nse {Kma§fn shädn\dn kÀÆIemime \S¯nb XpSÀ ]T\ KthjW§fneqsS Cu ]²XnbpsS t]mcmbvaIÄ IsWvS¯pIbpw ]cnlmc amÀ£§Ä \nÀt±in¡pIbpw sNbvXn«pWvSv. {Kma{io, {Kmae£van tImgnIÄ¡v ^man e`n¡p¶ DXv]mZ\w ho«papä§fn KWyambn Ipdbp¶p F¶XmWv CXn {][m\w. hÀj¯n icmicn 150 ap« am{Xta Cu tImgnIfn \n¶pw e`n¡p¶pÅq. IqSmsX Xpd¶p hn«phfÀ¯p¶ coXnbn \mbv¡fpw IocnIfpaS§p¶ Cc]nSnb·mÀ aqew IÀjIÀ¡v I\¯ \jvSw kw`hn¡p¶Xmbpw IsWvS¯n. Cu {]iv\§Ä ]cnlcn¡p¶tXmsSm¸w sNdp]«W§fpsS irwJebmb tIcf¯n ]«WhmknIÄ¡pw tImgnhfÀ¯Â km[yam¡pIsb¶ e£yhpambmWv tIcf shädn\dn kÀÆIemime "sFizcy ]²Xn'¡v cq]w \ÂInbncn¡p¶Xv. 

e£y§Ä 

* DbÀ¶ DXv]mZ\£aXbpÅ tImgnbn\§sf {Kma§fnepw \Kc§fnepapÅ hoSpIfn hym]n¸n¡pI. 

* tImgnIfpsS kpc£ Dd¸m¡p¶tXmsSm¸w ho«pImcpsS tPmen`mcw Ipdbv¡p¶ coXnbnepÅ KmÀlnI tImgn¡qSpIÄ {]Nmc¯n hcp¯pI

* tImgnhfÀ¯Â Hcp Irjn F¶Xns\m¸w Hcp tlm_n/ hnt\mZam¡n amäpI

* ASp¡fmhinjvS§Ä ^e{]Zambn hn\ntbmKn¡pI

* ho«½amcpsS Hgnhp kab§Ä ^e{]Zambpw KpW]cambpw D]tbmKn¡pI 

* sSenhnj\p ap¶n NSªpIqSp¶ Ip«nIsf arKt£a]²XnIfn XmXv]cyapÅhcm¡pI. 

*ssPhhf e`yXbneqsS ASp¡ft¯m«w ]²Xn ]cnt]mjn¸n¡pI. 

khntijXIÄ 

AXpey tImgnIÄ 

DbÀ¶ DXv]mZ\£aXbv¡v tZiob AwKoImcw t\Snbn«pÅ AXpey tImgnIÄ {]XnhÀjw 303 ap«IÄ CSm³ tijnbpÅhbmWv. hymhkmbnI ^mapIsf e£yam¡n tIcf shädn\dn kÀÆIemimebpsS IognepÅ F.sF.kn.BÀ.]n. Hm¬ ]uÄ{Sn, a®p¯n hn`mKamWv Cu tImgnIsf hnIkn¸n¨n«pÅXv. F¶m \½psS \m«n hymhkmbnI DXv]mZ\¯n\v {]mtbmKnI _p²nap«pIÄ DsWvS¶ncns¡ ChnSps¯ hoSpIfn Xs¶ Cu C\§fpsS {]tbmP\w e`yam¡p¶Xn\mWv ]p¯³ kmt¦XnI hnZyIfpsS ]n³_et¯msS Cu ]²Xn BhnjvIcn¨Xv. ip{`hÀ®ta\nsImWvSv BcptSbpw a\w ab¡p¶ Cu kpµcnt¡mgnIÄ ho«nse Acpa¸£nIÄ BIpsa¶Xn XÀ¡anÃ. 

KmÀlnI tImgn¡qSpIÄ 

shfn¨hpw hmbp k©mchpw btYjvSw e`n¡m¯ Aimkv{Xobamb ]c¼cmKX IqSpIÄ ap«bp¸mZ\s¯ {]XnIqeambn _m[n¡p¶Xmbn ]T\§fn sXfnªn«pWvSv. AtXmsSm¸w tImgnIÄ¡v Xoäbpw shÅhpw btYjvSw e`yamIp¶Xn\pÅ kuIcyhpw IqSpIfn DWvSmthWvSXpWvSv. Cu e 163;yw ap¶n IWvSpsImWvSmWv ]camh[n Ipdª sNehn KmÀlnI IqSpIÄ \nÀ½n¨n«pÅXv. 

* Xpcps¼Sp¡m¯ Pn sF I¼nIÄ sImWvSmWv IqSv \nÀan¨n«pÅXv 

* Xd\nc¸n \n¶pw cWvSSn Dbc¯n Ìm³UnemWv IqSv Dd¸n¨ncn¡p¶Xv. 

* Xoä \ÂIp¶Xn\pÅ ^oUdpw ap« IqSn\p ]pd¯p\n¶pw tiJcn¡mhp¶ FKv Nm\epw kÖoIcn¨n«pWvSv. 

* HcmgvNt¯¡pÅ shÅw tiJcn¡mhp¶ Sm¦pw tImgnIÄ¡v kz´w CjvS{]Imcw shÅw IpSn¡m\pXIp¶ Bt«mamänIv \n¸nÄ kwhn[m\hpw Hcp¡nbncn¡p¶p. CXpaqew shÅw ]mgmbn t¸mIp¶Xpw Xoäbn CuÀ¸w IeÀ¶v ]q¸Â _m[ DWvSmIp¶Xpw XSbm\mIpw. 

* Xoäbpw ap«Ifpw A\y]£nIfpw arK§fpw \in¸n¡p¶Xv XSbp¶Xn\mbn {]tXyI kpc£m kwhn[m\w Hcp¡nbncn¡p¶p. 

* ImjvTw sXdn¨p hoWv ]cnkcw aen\amImXncn¡phm\pw ssPhhfw tiJcn¡p¶Xn\pw {]tXyI kwhn[m\w. 

* btYjvSw amänshbv¡p¶Xn\mbn IqSpIfpsS `mcw ]cnanXs¸Sp¯n. X·qew a«p¸mhntem Hgnª sjÍpIfntem IqSv hbv¡mhp¶XmWv. \KchmknIfmb DtZymKØÀ¡v hoSp amdpt¼mÄ tImgn¡qSpw A\mbmkw sImWvSpt]mIm\mhp¶p

* hoSnt\mSv tNÀ¶v IqSp hbv¡pt¼mÄ ZpÀKÔapWvSmIp¶Xv XSbm\mbn AknUn^bnwKv kvt{] X¿mdm¡n \ÂIp¶p 

* A©p tImgnIsf ]mÀ¸n¡p¶Xn\p ØekuIcyapÅ IqSpIfmWv \ÂIp¶Xv.

]²Xn hnhcWw 

L«w L«ambn tIcf¯nse FÃm PnÃIfnepw {Kma \Kc t`Zsat\y AXpey tImgnIsf hym]n¸n¡pI F¶XmWv ]²XnbpsS e£yw. \Kc§fnse ^vfmäpIfn t]mepw KmÀlnI IqSpIÄ D]tbmKn¨v tImgnhfÀ¯Â {]mtbmKnIam¡m³ Ignbpw. DbÀ¶ DXv]mZ\w km[yamIp¶Xn\m ap«bpsS Imcy¯n kzbw ]cym]vXX t\Sm\mIpw. 

]²Xnbn AwKamIp¶hÀ¡v A©p AXpey tImgnIsfbpw (4 amkw {]mbapÅXv) Hcp KmÀlnI IqSpw kÀÆIemime \ÂIpw. KpW\nehmcapÅ tImgn¯oä \ÂInhfÀ¯pIbmsW¦n {]XnhÀjw 1500 ap«Isf¦nepw Hcp ho«n DXv]mZn¸n¡m\mIpsa¶p IW¡m¡s¸Sp¶p. 

Hmtcm bqWnän\psam¸w 10 Intem{Kmw tImgn¯oäbpw \ÂIp¶p. {]mtZinIambn e`n¡p¶ ap«t¡mgn¯oäbmWv tImgnIÄ¡v XpSÀ¶p \ÂtIWvSXv. tImgnIfpsS ]cnNcWt¯bpw kÀÆIemimebpsS tkh\§tfbpw Ipdn¨p {]Xn]mZn¡p¶ Hcp ]pkvXIw ]²XnbpsS `mKambn KpWt`màm¡Ä¡v e`n¡pw. IqSn \n¶pw ImjvTw tiJcn¡p¶Xn\pÅ ]n.hn.kn joäpw ZpÀKÔw Ipdbv¡p¶Xn\pÅ ‘AknUn^bnwKv kvt{]’bpw bqWnänt\msSm¸w DÄs¡mÅn¨n«pWvSv. 

Hcp sFizcy bqWnän\v 3500 cq]bmWv kÀÆIemime CuSm¡p¶Xv. shbnepw agbpta¡msX kpc£nXam¡pIbmsW¦n IqSpIÄ¡v F«p hÀjsa¦nepw D]tbmK£aXbpWvSmIpsa¶v IW¡m¡nbncn¡p¶p. F¶m em`Icamb DXv]mZ\w e`n¡p¶Xn\v Iq«nse tImgnIsf hÀj¯nsemcn¡Â amtäWvSXmWv. CXn\mbn kÀÆIemime {IaoIcWtaÀs¸Sp¯pw. arKkwc£W hIp¸nsâbpw Xt±i kzbw `cW Øm]\§fptSbpw klIcWt¯msS ]²Xn¡v {]Nmcw \ÂIm\mWpt±in¡p¶Xv.

Hcp IpSpw_¯n\mhiyambXnt\¡mÄ IqSpX ap« DXv]mZn¡m\mIpsa¶Xn\m A[nI ap«IÄ kw`cn¨p hnev]\ \S¯n sNdnsbmcp A[nIhcpam\w t\Sm\pamIpw. IqSmsX CXphgn ho«phf¸n Xs¶ ssPhhfw e`yamIp¶Xn\mÂ]«W hmknIÄ¡v ]¨¡dnt¯m«hpw ]qt´m«hpsams¡ ]cn]men¡m\mIpsa¶ sa¨hpapWvSv.

{Kma{]tZi§fnse ASp¡fapä§fn am{XsamXp§p¶ tImgnhfÀ¯ens\ \Kc§fnse ^vfmäpIfnepsa¯n¡psb¶XmWv sFizcy ]²XnbpsS Hcpe£yw. Hcp tlm_nbmbn Cu kwhn[m\s¯ amänsbSp¡p¶tXmsS hoSpIfnse Ip«nIfpsS Acpa¸£nIfmbn AXpey tImgnIÄ amdpsa¶v {]Xo£n¡mw. hoSn\pÅ ap«IÄ ho«papä¯v e`yamIp¶tXmsS sFizcy ]²Xn hoSn\v sFizcyhpw \mSn\v BtcmKyhpw t\Sn¯cpsa¶v tIcf shädn\dn kÀÆIemime Dd¨p hnizkn¡p¶p. 

(IqSpX hnhc§Ä¡v : 9446096855 sFizcy ]²Xnbn cPnÌÀ sN¿phm\m{Kln¡p¶hÀ Hm^okv {]hÀ¯\ kab§fn 0487þ 2370117 F¶ \¼dn tIcf shädn\dn kÀÆIemimebpambn _Ôs¸SpI.)
കടപ്പാട് - കര്‍ഷകന്‍ മാഗസിന്‍ 
തയ്യാറാക്കിയത് - ഡോക്ടര്‍ ബി അജിത്‌ ബാബു